ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Puţin peste jumătate din activităţile prevăzute în Planul de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în 2012 au fost implementate

2013-07-11

Gradul de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pentru anul 2012 este de aproape 55 la sută. Estimarea a fost făcută de experţii Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, în cadrul proiectului „Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă”, implementat de ADEPT în comun cu Centrul pentru Jurnalism Independent.

Raportul oferă o radiografie complexă şi sistematizată a procesului de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, în vederea evaluării gradului de realizare a activităţilor planificate şi respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Evaluarea a fost realizată şi în contextul lansării de către Guvernul R. Moldova a cadrului de elaborare şi consultare a noului plan de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2014-2015.

Potrivit Raportului de evaluare, procesul de implementare a unei guvernări deschise în Moldova decurge anevoios, gradul de realizare a sub-acţiunilor PAGD pentru anul 2012 fiind unul mediu, de circa 55,05%. Din perspectiva analizei obiectivelor PAGD, cel mai bine a fost realizat obiectivul al doilea - "Gestionare eficientă a resurselor publice prin sporirea transparenţei cheltuielilor publice", care a fost atins în măsură de 73,01%. Următorul obiectiv după nivelul de realizare este obiectivul întâi - "Consolidarea integrităţii publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetăţenilor şi creşterea transparenţei în procesul de guvernare", care a fost atins în măsură de 53.86 la sută. Cel mai slab realizat este cel de-al treilea obiectiv - "Îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor publice", atins în măsură de 12.5%.

Gradul mediu de implementare a PAGD se datorează mai multor probleme. Spre exemplu, calitatea joasă a unor indicatori şi subacţiuni planificate în Planul de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, nu permite o implementare eficientă, făcând dificilă monitorizarea progreselor sau evaluarea performanțelor atinse. O altă problemă importantă în implementarea PAGD a fost şi insuficienţa mecanismelor de monitorizare şi control. Chiar dacă în conformitate cu HG nr.195 din 04.04.2012, în cadrul Consiliului Naţional pentru Participare a fost creat un Grup de Lucru tematic care să se ocupe de monitorizarea implementării PAGD, din diverse motive acest grup a avut mai mult un rol consultativ pe lângă Centrul de Guvernare Electronică şi nu şi-a realizat misiunea de monitorizare a implementării PAGD. O problemă importantă care trebuie menţionată este inerţia/ reticenţa reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice privind guvernarea deschisă, fapt ce poate fi cauzat de persistenţa unor anumite tipuri de cultură organizaţională nefavorabile proceselor de e-Transformare. Nu în cele din urmă trebuie menţionată şi problema resurselor umane. Deseori, instituţiile responsabile de implementarea PAGD se confruntă cu insuficienţă de personal dedicat implementării acţiunilor ce ţin de guvernarea deschisă, şi nevoia ca responsabilii de guvernarea deschisă să comaseze mai multe funcții fără o remunerare suplimentară. O altă fațetă a acestei probleme este și nivelul de pregătire, inclusiv tehnică, a persoanelor implicate în diverse procese din domeniul guvernării deschise.

Recomandările privind remedierea problemelor ce împiedică implementarea eficientă a PAGD țin de mai multe tipuri de măsuri ce trebuie întreprinse. Acestea se referă la suport oferit la nivel de politici, implementarea unor măsuri tehnice, inclusiv pentru asigurarea unui caracter interactiv al relației cetățean-stat; și implementarea măsurilor de informare a cetățenilor, comunicare între grupurile țintă și consolidare a capacităților reprezentanților autorităților publice.

Versiunea completă a Raportului de evaluare a implementării PAGD 2012, care conține metodologia, informația privind transparența autorităților în furnizarea datelor privind realizarea PAGD, evaluarea completă a acțiunilor prevăzute pentru realizare în anul 2012, precum și recomandări în privința implementării mai eficiente a Planului de acțiuni, poate fi descărcată pe paginile web http://www.e-democracy.md/gd/ şi www.soros.md.

Evenimentul şi raportul au fost realizate în cadrul proiectului comun „Guvernare deschisă pentru o societate informată și activă”, implementat de Asociaţia pentru Democrație Participativă ADEPT şi Centrul de Jurnalism Independent (CJI), cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

Sursa: www.soros.md

Raportul de analiză al prezenței autorităților publice centrale în rețeaua internet

Category: Noutăţi TIC în Republica Moldova Tags: raport, Fundatia Soros-Moldova
Last updated:  15-07-2013 12:14:49
Source: