ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice

Accesări: 5899  Vizitatori unici: 2544

Codul                          09.817.08.017A

Durata                        2008-2010

Conducător                 Igor Cojocaru

Cuvinte-cheie

expert, cercetare ştiinţifică, propunere de proiect, proiect de cercetare, managementul proiectelor, resurse informaţionale, sistem informatic, tehnologii de reţea

Rezumatul rezultatelor

A fost automatizat procesul de evaluare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne. A fost elaborat şi implementat sistemul informaţional de evaluare online a propunerilor de proiecte „EXPERT online” ca parte componentă a Sistemului Informatic „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova” din cadrul planului de acţiuni al Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – "Moldova electronică". Au fost elaborate 10 ghiduri de utilizare pentru diverse roluri din sistem.

Au fost elaborate 27 de sisteme informatice de promovare a activităţii de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova (www.asm.md; www.aitt.md; cantemir.asm.md; expert.asm.md; druta.asm.md; ftiziopneumologie.asm.md; chem.asm.md; www.idsi.md; congress2009.fpl.asm.md; cjm.asm.md; duca.asm.md; extend-ict.eu; ictplus.md; ifs.asm.md; fp7.asm.md; moldova650.asm.md; edu.asm.md; hydrogeo.igg.asm.md; e-design.idsi.md; forum2009.asm.md; igfp.asm.md; akademos.asm.md; e-learning.asm.md; medn.idsi.md; liceu.asm.md; gb.asm.md; iges.asm.md).

Ca rezultat al elaborări sistemelor informatice vizibilitatea activităţii de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova a crescut de la 235.285 în 2008 la 561.100 vizite în 2010, numărul de vizitatori unici în 2008 fiind de 83.566, iar în 2010 – 243.323. Traficul extern de date al reţelei ACADEMICA în 2010 a depăşit 28 TB, iar în 2011 - 56 TB. Numărul de servicii informatice prestate a crescut de la 2 în anul 2008 până la 11 în 2010.

Au fost proiectate reţelele informaţionale pentru 26 organizaţii amplasate în 14 edificii, 5 sectoare. A fost optimizată reţeaua ACADEMICA şi conectate la ea în baza tehnologei 1 Gbps 6 edificii, 7 organizaţi prin fibră optică şi 1035 calculatoare prin cablu torsadat cat.6. A fost micşorat timpul de răspuns la deranjamente de la 72 ore în 2008 până la maxim 4 ore în 2010, 80% din deranjamente fiind soluţionate la distanţă.

Din 2010 toate cele 19 instituţii de cercetare membri instituţionali ai AŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A.Lupan”, Centrul de Proiecte Internaţionale, Liceul şi Universitatea AŞM şi Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţi Informaţionale sunt conectate în reţeaua metropolitană ACADEMICA.

Din 2010 numărul de vizite ale site-urilor din sfera ştiinţei şi inovării elaborate de IDSI a depăşit jumătate de milion.

În anul 2009 IDSI a fost certificat ISO 9001, iar în 2010 – ISO 14001.

PUBLICAȚII 2010   

Articole în reviste de specialitate din străinătate

 1. Tehnologia informaţiei şi comunicării – factor de dezvoltare durabilă a societăţii umane în condiţiile globalizării
  Railean E.
  Quality. 2010, Vol.11, Nr. 113, pp.943-951


Articole în reviste naţionale de categoria B

 1. Sistemul informaţional de evaluare şi selecţie a proiectelor de cercetare ştinţifică în RM: de la "creion şi hîrtie" la tehnologia asistată de calculator
  Cojocaru I.
  Intellectus nr. 4, 2010, pp. 62-71

 2. Contribuţii privind analiza dinamică a unor indicatori ai potenţialului ştiinţifico-tehnologic din Republica Moldova
  Cujba R., Alexeeva S., Rotaru A.
  Economica, nr.2 (72)

 3. Abordări teoretice privind rolul cercetării-dezvoltării în dezvoltarea economică
  Cuciureanu Gh.
  Economie şi Sociologie, nr. 3, Chişinău, 2010, p.117-121, ISSN 1857-4130

 4. Consideraţii privind rolul statului în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu Gh., Manic S.
  Intellectus, nr.2, Chişinău, 2010, p.37-43, ISSN 1810-7079


Articole în reviste naţionale de categoria C

 1. Unele consideraţii privind dezvoltarea ştiinţei moderne
  Cujba R., Rotaru A.
  Akademos, nr.2 (17)
   
 2. Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare
  Cuciureanu Gh., Manic S.
  Studii Economice, nr. 1-2, Chişinău, 2010, p.87-93, ISSN 1857- 226X

 3. Scientica ca bază ştiinţifică al managementului sistemului de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu Gh., Manic S.
  Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice, nr. 7(37), 2010, p. 289-292


Articole în culegeri naționale/internaționale

 1. Economy of Culture in the Information Society based on Knowledge
  Filip F., Cojocaru I. 
  Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic countries, UNESCO BRESCE, 2010, pp.104-114 

 2. О безопасности информации в сфере облачных вычислений
  Balmuș R.
  Высшее профессиональное образование, бизнес, власть: опыт и перспективы взаимодействия в подготовке управленческих кадров, ориентированных на инновации / НОУ ВПО «Зап.-Урал. Ин-т экономики и права», Пермь, 2010
   
 3. Managementul cercetării-dezvoltării ca activitate umană specifică
  Cuciureanu Gh.
  „Economic growth in conditions of internationalization”. International Scientific and Practical Conference, 21-22 October 2010. IEFS, 2010, Volume I, p.183-187
   
 4. Elementele esenţiale ale modernizării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu Gh.
  Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 24-25 septembrie, 2010, ASEM


Teze/rezumate ale comunicărilor 

 1. About the noncoomperative informational extended games
  Novac L.
  6th Spain, Italy and Netherlands Conference on Game Theory (SING 6) 7-9 July, 2010, pp. 92-93
   
 2. Elaborarea produsului program „Expertiza proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării"
  Căpăţînă G., Mihalachi S.
  Conferinţa Ştiinţifică a Masteranzilor şi Doctoranzilor 2010 a Universităţii de Stat din Moldova, pp.127-128
   
 3. Conditions of Nash equilibrium existence for the non-cooperative informational extended games
  Novac L.
  The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2010) 7-9 octombrie, Iaşi România, 2010, p. 65-66


Comunicări orale

 1. eInfrastructure Development in Moldova based on SEERA-EI recommendations 
  Cojocaru i. 
  Conferinţa 4-a RENAM UC – 2010, 20-22 mai 2010, Chişinău, Moldova
   
 2. Integrarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în spaţiul european: dificultăţi şi perspective 
  Cuciureanu Gh.
  Conferinţa ştiinţifică internaţională „Aspecte economico-financiare şi sociale ale economiei Republicii Moldova în contextul transformărilor sistemice şi integrării în spaţiul european”, 26 – 27 noiembrie 2010, Chişinău, USM, 2010
   
 3. Managementul cercetării-dezvoltării ca activitate umană specifică
  Cuciureanu Gh.
  International Scientific and Practical Conference „Economic growth in conditions of internationalization”, 21-22 October 2010. IEFS, Chişinău
   
 4. Elementele esenţiale ale modernizării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu Gh.
  Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 24-25 septembrie, 2010, ASEM

   

PUBLICAȚII 2009 

Articole în reviste naţionale de categoria C 

 1. Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii
  Cojocaru I.
  Akademos, nr.1 (12) 


Articole în culegeri naționale/internaționale

 1. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional cercetărilor în domeniul ecologiei şi biologiei
  Cojocaru I., Cacean A., Bogatencov P., Costaşco I.
  Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies - 2009" ICT+, 1st edition, pp. 66-7022.
   
 2. Sistemul de management al calităţii în organizaţiile TIC 
  Cojocaru I., Ţurcanu G.
  Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies - 2009" ICT+, 1st edition, pp. 157-160
   
 3. Spre o societate informaţională globală
  Cojocaru I., Ungureanu E., Golban V.
  Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies - 2009" ICT+, 1st edition, pp. 153-156
   
 4. Sistemul informatic de expertizare on-line a programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării
  Cojocaru I, Tiutiun S., Moraru O., Gornostali I., Voicov C., Mihalachi S., Zamşa E., Caraman A., Sitari A., Jardan V., Ungureanu C.
  Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies - 2009" ICT+, 1st edition, pp. 117-120


Comunicări orale

 1. ASM Network Infrastructure Development
  Cojocaru I., Tighineanu I.
  Conferinţa 3-a RENAM UC – 2009, 1 octombrie 2009, Chişinău, Moldova
   
 2. Aspectele relaţiei de globalizare – cercetare-dezvoltare şi implicaţii pentru Republica Moldova
  Cuciureanu Gh.
  Conferinţa ştiinţifică internaţională „Economic growth in conditions of internationalization”, ediţia a IV-a, 3-4 septembrie, 2009, IEFS, Chişinău
   
 3. Periodizarea politicilor ştiinţifice în Republica Moldova
  Cuciureanu Gh.
  Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 25-26 septembrie, 2009, ASEM, Chişinău
   


PUBLICAȚII
 2008 


Articole în reviste naţionale de categoria C
 

 1. Economia culturii în societatea informaţionala bazată pe cunoaştere
  Filip F.G., Cojocaru I.
  Akademos nr.4 (11), pp. 11-18


Articole în culegeri naționale/internaționale

 1. SIA Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării
  Cojocaru I.
  Bit+, ediţia a VIII-a, Chişinău, 2008, pp. 54-57
   
 2. Academic Network Infrastructure Development
  Bogatencov P., Cacean A., Ceban A., Cojocaru I., Tiutiun S., Zamşa I.
  Bit+, ediţia a VIII-a, Chişinău, 2008, pp. 45-49 


Comunicări orale

 1. ASM Network Infrastructure Development
  Cojocaru I., Bogatencvo P., Cacean A., Ceban A., Tiutiun S.
  Conferinţa 2-a RENAM UC – 2008 “Science and Education in the Information Society of Moldova”, 15-18 mai 2008, Chişinău, Moldova

 

Certificat de înregistrare

 


Ultima actualizare:  13-09-2016 22:07:52
Sursa:   IDSI 

Social plugin