ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

GLOSAR DE TERMENI AFERENŢI PROCESULUI DE EVALUARE A PROIECTELOR DE CDI

Accesări: 5627  Vizitatori unici: 2731

A B C D E F I M O P R S T U V 

 

A

Activitate (eng. activity)  Acţiune care are un început, un sfârşit, şi conduce la obţinerea unui rezultat măsurabil, la realizarea unui produs. Activitatea reprezintă cel mai detaliat element care este urmărit în cadrul unui proiect.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p. 

Activitate de inovare (eng. innovation activity) – Orice intervenţie ştiinţifică, tehnologică, organizaţională, financiară şi comercială, care conduce sau vizează să conducă la realizarea produselor sau procedeelor tehnologic noi sau ameliorate. Unele din aceste activităţi pot să fie prin ele însele, în mod veritabil novatoare, în timp ce altele nu prezintă noutate.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28. 

Acţiune de dezvoltare (eng. development intervention) – Instrument sau formă de lucru utilizat(ă) de un partener (care oferă fonduri sau nu), în vederea promovării proiectului / programului respectiv, pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse. Termen conex: intervenţie.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Analiză comparativă (eng. benchmarking) – Un instrument de management pentru a compara performanţele unei organizaţii care este, în general, considerată ca fiind importantă în unul sau mai multe domenii, cu scopul de a-şi îmbunătăţi performanţele.
Sursa: Manual metodologic de transferabilitate 

Analiza cost-beneficiu (eng. cost-benefit analysis) – 1. Factor în aprecierea relevanţei unei acţiuni care este luată în considerare. Aceasta implică estimarea costurilor şi beneficiilor sociale ale punerii în aplicare a acţiunii, cuantificarea acestora în termeni monetari şi compararea acestora. 2. Cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative sistematice a unui proiect pentru a determina dacă sau cât de mult acest proiect este valoros dintr‐o perspectivă publică sau socială. Analiza cost‐beneficiu diferă de o estimare financiară netă prin aceea că se consideră toate beneficiile şi pierderile, indiferent cui aparţin.
Sursa 1: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni
Sursa 2: Guide to Cost‐Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre‐Accession 

Analiza cost-eficacitate (eng. cost-effectiveness analysis) – Metodă de comparare a costurilor beneficiilor sociale ale implementării unei acţiuni, fără a exprima în mod necesar acestea, în termeni monetari.
Tehnică de evaluare şi monitorizare folosită atunci când beneficiile nu pot fi cuantificate. Se realizează prin calculul costului per unitate, cu toate că nu există un cost ataşat rezultatelor.
Sursa: Guide to Cost‐Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre‐Accession 

Analiza de impact (eng. impact analysis) – O evaluare a schimbării sau efectul pe termen lung asupra societăţii care poate fi atribuit administrării intervenţiei, legat de realizarea obiectivelor globale. Trebuie să fie exprimată în unitatea de măsură adoptată pentru a indica problemele pe care este destinată să le rezolve.
Sursa: Monitorizare şi evaluare în economie socială: Manual de intervenţie 

Analiză input-output (eng. input-output analysis) – Instrument care reprezintă interacţiunea dintre sectoarele unei economii naţionale sau regionale sub forma consumului intermediar şi final. Analiza input-output serveşte la estimarea repercusiunilor unui efect direct, sub forma unei runde primare şi apoi a efectelor secundare produse într-o economie. Instrumentul poate fi folosit când este disponibil un tabel al resurselor şi realizărilor. Acesta este de obicei cazul la nivel naţional şi mai rar la nivel regional. Instrumentul poate estima efectele dimensiunii cererii, dar nu şi pe cele ale ofertei.
Sursa: Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS 

Analiza de risc (eng. risk analysis) – Analiză sau evaluare a factorilor (numite presupuneri într-un cadru logic), care afectează sau pot afecta realizarea cu succes a unei acţiuni. O examinare detaliată a posibilelor consecinţe nedorite şi negative pentru viaţa umană, sănătate, proprietate sau mediu, provocate de acţiunile de dezvoltare, un proces sistematic de furnizare a informaţiilor cu privire la astfel de consecinţe nedorite, procesul de cuantificare a probabilităţilor şi a impactului aşteptat pentru riscuri identificate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Analiza evaluabilităţii (eng. evaluability assessment) – Parte tehnică din cadrul pre-evaluării, care ia în considerare cunoştinţele disponibile şi analizează dacă condiţiile tehnice şi instituționale sunt suficiente pentru formularea unor răspunsuri credibile şi de încredere la întrebările puse. În mod concret, ea verifică dacă un evaluator care foloseşte metode şi tehnici de evaluare adecvate va fi capabil, în intervalul de timp alocat şi la un cost aflat în limitele constrângerilor existente, să răspundă întrebărilor evaluative cu o probabilitate mare de a ajunge la concluzii care să se dovedească folositoare.
Sursa: Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS  

Analiza impacturilor economice (eng. analysis of the economic impacts) – Analiza impacturilor economice constă în urmărirea şi anticiparea impactului economic al unei intervenţii. Aceasta depinde de analiza cauzei şi efectului unei intervenţii şi se dovedeşte importantă în evaluarea proiectelor. Se poate realiza înainte, în timpul sau după derularea proiectelor pentru a analiza nivelul de valoare adăugată generat de o intervenţie dată şi dacă această este justificată.
Sursa: Ghid pentru Evaluarea Dezvoltării Socio-Economice

Analiză multicriterială (eng. multicriteria analysis) – Instrument utilizat pentru a compara câteva intervenţii în raport cu anumite criterii. Analiza multicriterială este utilizată cu precădere în evaluările ex-ante ale proiectelor majore, pentru a compara propunerile. Poate fi utilizată şi în evaluarea ex-post pentru a compara succesul relativ al diferitor componente ale unei intervenţii. Mai poate fi utilizată pentru a compara intervenţii similare dar separate, cu scopul de a le clasifica. Analiza multicriterială implică ponderare, care reflectă importanţa relativă atribuită fiecărui criteriu. Se finalizează cu formularea unei judecăţi sau cu o clasificare sintetică, sau cu clasificări diferite care reflectă punctele de vedere variate ale actorilor-cheie. În cel din urmă caz poartă numele de analiză multicriterială cu raţionamente multiple.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice 

Analiza sensibilităţii (eng. sensitivity analysis) – Tehnică analitică de a testa sistematic ce se întâmplă cu rentabilitatea unui proiect dacă evenimentele diferă de estimările făcute în faza de planificare a acestuia. Este mai degrabă un mijloc brut de abordare a incertitudinii în ceea ce priveşte evenimentele şi valorile viitoare. El este realizat prin modificarea unui element sau a unei combinaţii de elemente şi prin determinarea efectului schimbării asupra rezultatului.
Sursa: Ghid pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investitii 

Analiză socioeconomică (eng. socio-economic analysis) – Cadru analitic care compară costurile şi beneficiile pentru a stabili în ce măsură, date fiind alternativele, un proiect propus va conduce sau nu la un progres suficient al economiei şi al societăţii.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni 

Arborele obiectivelor (eng. objectives tree) – O reprezentare în formă de diagramă a situaţiei în viitor, odată ce problemele au fost remediate, urmând unei analize a problemei şi arătând o relaţie „mijloace-final”.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Asigurarea calităţii (eng. quality assurance) – Asigurarea calităţii include orice activitate care vizează evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii sau a valorii unei acţiuni de dezvoltare sau compatibilitatea cu anumite standarde. Notă: exemple de activităţi ce asigură calitatea includ evaluarea, comentarii în timpul implementării, evaluări etc. Asigurarea calităţii se poate referi, de asemenea, la evaluarea calităţii unui portofoliu şi eficienţa de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Audit (eng. audit) – Activitate de control, în materie de calitate, efectuată de o manieră obiectivă şi independentă şi destinată a ameliora operaţiunile unei organizaţii şi a-i creşte valoarea. Auditul ajută o organizaţie să-şi atingă obiectivele graţie unei abordări sistematice şi riguroase, pentru a constata şi a ameliora eficacitatea gestiunii riscurilor, a controlului şi procesului de conducere.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Autoevaluare (eng. self-evaluation) – O evaluare de către cei cărora la este încredinţată proiectarea şi lansarea unei acţiuni de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Autoritate de evaluare (eng. assessment authority) – Autoritatea care organizează şi desfăşoară procesul de evaluare a proiectelor/programelor în domeniul cercetării-dezvoltării. Poate fi aceeaşi instituţie ca şi autoritatea de management.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova 

Autoritate de management (eng. management authority) – Autoritatea care lansează competiţii de proiecte/programe şi gestionează implementarea proiectului/programului în domeniul cercetării-dezvoltării.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova 

Autoritate finanţatoare (eng. funding authority) – Autoritatea care finanţează proiectele/programele în domeniul cercetării-dezvoltării. De obicei, este aceeaşi ca şi autoritatea de management.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova 

B

Beneficiari (engl. beneficiaries) – Persoane, grupuri sau organizaţii, care se referă la un grup-ţintă sau nu, care beneficiază, direct sau indirect, de la acţiunea de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Beneficiu (beneficii) (eng. benefit, benefits) – Câştig, profit sau folos pe care-l are cineva (de pe urma unei situaţii, activităţi (cercetări) etc.); profit financiar al unei întreprinderi, instituţii reprezentând diferenţa dintre veniturile realizate şi cheltuielile ocazionate de acestea.
Sursa: DEX online  

Buget (eng. budget) – Totalitatea costurilor prevăzute pentru derularea unui proiect.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

C

Cadru logic (matrice logică) (eng. Logical framework, Logframe) – 1. Un instrument de managerment utilizat pentru a îmbunătăţi proiectarea intervenţiilor, cel mai frecvent la nivel de proiect. Aceasta implică identificarea elementelor strategice (intrări, ieşiri, rezultate, impact) şi relaţiile lor cauzale, indicatorii, ipotezele şi riscurile care pot influenţa succesul şi eşecul. Aceasta facilitează planificarea, executarea şi evaluarea unei acţiuni de dezvoltare. 2. Prezentarea sub forma unei matrice a intervenţiei logice a proiectului, a indicatorilor obiectivi de verificare, a surselor de verificare şi a ipotezelor.
Sursa 1: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management
Sursa 2: Coeziune Economică şi Socială. Servicii Sociale: Glosar de termeni

Capacitate de evaluare (eng. evaluation capacity) – Baza instituţională, umană, procedurală, de resurse şi abilităţi pentru realizarea evaluărilor.
Sursa: Ghid pentru Evaluarea Dezvoltării Socio-Economice

Cercetare (eng. research) – Activitate creatoare care aduce o contribuţie la cunoaştere, înţelegere şi inovare, cu relevanţă socio-economică.
Sursa: Ghidul universităţilor pentru exerciţiul naţional de evaluare a cercetării ştiinţifice 

Cercetare aplicativă (eng. applied research) – Activitate destinată, în principal, utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii şi servicii.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28.

Cercetare fundamentală (eng. fundamental research / basic research) – Activitate desfăşurată, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi cu privire la fenomene şi procese, precum şi în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-

Cercetare-dezvoltare (eng. Research and Development) – Activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Cercetător (eng. researcher) – Persoana implicată în conceperea sau crearea de noi cunoştinţe, produse, procese, metode şi sisteme, precum şi în managementul acestora. Definiţia se referă la orice persoană angajată profesional în activitatea de cercetare-dezvoltare, în orice stagiu al carierei sale, indiferent de clasificare.
Sursa: Ghidul universităţilor pentru exerciţiul naţional de evaluare a cercetării ştiinţifice 

Ciclul proiectului (eng. project cycle) – Întreaga serie de activităţi necesare şi definite anterior executate pentru fiecare proiect. În mod obişnuit, ea este împărţită în următoarele faze: programare, identificare, formulare, finanţare, implementare şi evaluare.
Sursa: Ghid pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investitii

Citare (eng. citation) – Referinţă în scris la o lucrare specifică sau o parte a unei lucrări (carte, articol, disertaţie, raport, compoziţie muzicală etc.), produse de un anumit autor, editor, compozitor etc., prin care se identifică în mod clar documentul în care lucrarea poate fi găsită. Frecvenţa citării unei lucrări este uneori considerată o măsură a importanţei sale în literatura de specialitate. Formatul de citare variază de la un domeniu de studiu la altul, dar include cel puţin numele autorului, titlul şi data publicării.
Sursa: Online Dictionary for Library and Information Science

Cofinanţare (eng. co-financing) – Finanţare a sferei ştiinţei şi inovării prin cooperarea eforturilor statului, ale agenţilor economici şi ale donatorilor.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova 

Competiţie de proiecte (apel pentru proiecte) (eng. call for projects) – Concurs public organizat de către un finanţator în cadrul unui program. Concursul este anunţat printr-un apel de propuneri de finanţare, în care sunt anunţate: programul şi obiectivele sale, criteriile de eligibilitate, termenul limită de depunere a proiectului, suma maximă şi minimă, locul de unde pot obţinute informaţii suplimentare.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Conflict de interese (eng. conflict of interest) – Conflict între obligaţiile faţă de organizaţia unde îşi desfăşoară activitatea şi interesele personale ale unui angajat, în care acesta are interese în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor de serviciu.
Sursa: OECD Guidelines for managing conflict of interest in the public service

Contract (eng. agreement) – Document scris, semnat de către finanţator şi beneficiar, în care se stipulează obligaţiile şi responsabilităţile fiecăreia dintre părţi.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p. 

Contract de finanţare (eng. financing agreement) – Contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Cost (eng. cost) – Costurile reprezintă transpunerea în termeni financiari a tuturor resurselor identificate („Mijloace”).
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Costuri de personal (eng. staff costs) – Cheltuieli pentru toate persoanele implicate în proiect (direct sau indirect), fie că sunt angajaţi ai organizaţiei sau experţi externi.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Costuri directe (eng. direct costs) – Cheltuieli efectuate exclusiv în cadrul unui proiect, fără cheltuielile de personal (ex.: cheltuieli de deplasare, cheltuieli pentru tipar, chirii ale spaţiilor dedicate direct proiectului etc.).
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Costuri indirecte (eng. indirect costs) – Cheltuieli efectuate în cadrul unei organizaţii independent de derularea unui proiect (ex.: cheltuieli de chirie, cheltuieli de întreţinere etc.).
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Criterii de eligibilitate (eng. eligibility criteria) – Condiţii minime pe care trebuie să le îndeplinească o propunere de proiect, pentru a putea fi evaluată.
Sursa: Reţeaua Punctelor Naţionale de Contact PC7 în Republica Moldova 

Criterii de succes (eng. success criteria) – Condiţii necesare pentru ca un proiect să fie considerat o reuşită. Criteriile de succes pentru orice proiect sunt: respectă obiectivele-cheie ale proiectului, este finalizat la timp, în limitele bugetului şi în conformitate cu standardele de calitate, produsul final este acceptat de către beneficiarii direcţi şi indirecţi, precum şi de finanţator. Un proiect nu poate considerat de succes dacă măcar una din condiţii nu este îndeplinită.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Criteriu de eficacitate (eng. effectiveness criterion) – Încearcă să identifice dacă proiectul şi-a atins obiectivele stabilite în faza de programare. Întrebarea-cheie este ce beneficiu a adus proiectul/programul în practică, prin raportarea la măsura în care subiecţii vizaţi au beneficiat în mod real de pe urma produselor sau serviciilor pe care proiectul/programul le-a făcut disponibile.
Sursa: Evaluarea – componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a intervenţiilor publice

Criteriu de eficienţă (eng. efficiency criterion) – Se referă la cât de bine au fost folosite resursele disponibile pentru a transforma activităţile propuse în rezultatele intenţionate. Acest criteriu vizează aspecte legate de rentabilitate şi anume dacă ar fi putut fi obţinute rezultate mai bune prin alte modalităţi şi, în acelaşi timp, mai ieftine.
Sursa: Evaluarea – componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a intervenţiilor publice

Criteriu de sustenabilitate (eng. sustainability criteria) – Criteriu ce arată dacă există probabilitatea ca rezultatele pozitive ale proiectului să continue şi după terminarea perioadei de finanţare externă şi, totodată, dacă impactul pe termen lung al programului asupra procesului mai amplu de dezvoltare poate fi menţinut la nivel de sector, regiune sau ţară.
Sursa: Evaluarea – componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a intervenţiilor publice

Credibilitate (eng. credibility) – Calitatea unui rezultat şi a concluziilor unei evaluări atunci când se sprijină logic pe fapte empirice şi când sunt justificate printr-o analiză a datelor valide. Credibilitatea depinde de mai mulţi factori: soliditatea datelor, relevanţa metodelor, dar şi reputaţia evaluatorului.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

D

Dezvoltare experimentală (eng. experimental development) – Activitate bazată pe cunoştinţe existente obţinute prin cercetare şi/sau experienţă practică, cu scopul de a lansa fabricarea de noi materiale, produse sau dispozitive, de a stabili noi procedee, sisteme şi servicii sau de a le ameliora considerabil pe cele deja existente.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Dezvoltare tehnologică (eng. technological development) – Este formată din activităţile de inginerie a sistemelor şi de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea şi transferul rezultatelor cercetării către agenţii economici, precum şi în plan social, având ca scop introducerea şi materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme şi servicii, precum şi perfecţionarea celor existente, şi care cuprinde: cercetarea precompetitivă şi cercetarea competitivă.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Diseminare (eng. dissemination) – Transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru sprijinirea proiectelor inovative.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

E

Efect (eng. effect) – Schimbare, aşteptată sau nu, atribuită direct sau indirect unei acţiuni de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Efect multiplicator (eng. multiplier effect) – Capacitatea rezultatelor proiectului de a fi multiplicate şi extinse după încheierea sprijinului financiar extern.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Eficacitate (eng. effectiveness) – Măsura după care obiectivele acţiunii de dezvoltare au fost atinse sau sunt pe cale de a fi atinse, ţinând cont de importanţa lor relativă. Mai poate fi definită ca măsura în care activitatea a atins sau este pe cale să atingă principalele sale obiective pertinente, în manieră eficientă şi durabilă, cu un impact pozitiv în termeni de dezvoltare instituţională.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Eficienţă (eng. efficiency) – Măsură în care resursele (fonduri, timp etc.) sunt convertite în rezultate economice credibile.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Eligibilitate (eng. eligibility) – Caracteristica unei organizaţii / propuneri de proiect / activităţi de a satisface criteriile definite de finanţator.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Estimare/apreciere (prealabilă) (eng. appraisal) – Apreciere globală asupra relevanţei, fezabilităţii şi a sustenabilităţii potenţiale ale unei acţiuni de dezvoltare, înainte ca decizia de finanţare să fie luată. Termen conex: evaluare ex-ante.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluabilitate (eng. evaluability) – Măsura după care o activitate sau un program sunt evaluate în manieră fiabilă şi credibilă. Presupune, mai întâi, examinarea activităţii proiectate cu scopul de a verifica dacă obiectivele sale sunt definite în manieră adecvată şi dacă rezultatele sunt verificabile.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare (eng. evaluation) – Apreciere sistematică şi obiectivă a unui proiect, program sau a unei politici, în curs de desfăşurare sau terminate, a concepţiei lor, a punerii în practică şi a rezultatelor. Scopul evaluării este de a determina pertinenţa şi îndeplinirea obiectivelor, eficienţa, iar în materie de dezvoltare, eficacitatea, impactul şi durabilitatea. O evaluare ar trebui să furnizeze informaţii credibile şi utile. Termenul de evaluare desemnează de asemenea un proces cât mai sistematic şi obiectiv prin care se determină valoarea şi scopul unei acţiuni de dezvoltare proiectate, în curs sau terminate. Remarcă: evaluarea presupune definirea de norme adecvate, aprecierea performanţelor în raport cu normele, precum şi analiza rezultatelor aşteptate şi obţinute.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management 

Evaluare continuă (eng. on-going evaluation) – O evaluare desfăşurată pe toată perioada de implementare a unei intervenţii, care însoţeşte procesul de monitorizare (de multe ori se confundă cu însăşi monitorizarea). Avantajul acestui tip de evaluare este că permite o colaborare efectivă între evaluator şi managerii de program, care favorizează, la rândul său, o mai bună punere în aplicare a concluziilor şi recomandărilor. Evaluarea realizată pe parcursul desfăşurării intervenţiei poată fi văzută ca o serie de studii în profunzime, cuprinzând analize succesive ale întrebărilor evaluative apărute în timpul implementări.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Evaluare ex-ante (eng. ex-ante evaluation) – Evaluare condusă înainte de punerea în operă (practică) a unei acţiuni; termen conex: apreciere prealabilă.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare ex-post (eng. ex-post evaluation) – Evaluarea unei acţiuni după terminarea acesteia. Remarcă: acest tip de evaluare poate fi realizată imediat după terminarea acţiunii sau la mult timp după aceea. Evaluarea ex-post are ca scop identificarea factorilor de succes sau de eşec, durabilitatea rezultatelor şi impactul acestora, precum şi de a trage concluziile ce pot fi generalizate pentru alte acţiuni.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare externă (eng. external evaluation) – Evaluarea unei acţiuni de dezvoltare condusă de servicii şi/sau persoane din afara organizaţiei.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Evaluare formativă (eng. formative evaluation) – Evaluare care vizează ameliorarea performanţelor, cel mai des efectuată în cursul etapei de punere în operă a unui proiect/program. Remarcă: evaluările formative pot fi realizate şi pentru alte motive decât cele de verificare a conformităţii şi a respectării obligaţiilor legale sau ca parte a unei evaluări mai largi. Termen conex: evaluare de proces.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare grupată (eng. cluster evaluation) – Evaluarea unui ansamblu de activităţi, de proiecte sau de programe conexe.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Evaluare independentă (eng. independent evaluation) – Evaluarea unei acţiuni condusă de servicii sau de persoane care nu au legătură cu responsabilii concepţiei sau acţiunii. Remarcă: credibilitatea unei evaluări depinde în parte de independenţa cu care este condusă. Independenţa implică libertatea în raport cu influenţele politice sau presiunile organizaţiilor. Ea este caracterizată prin accesul liber şi complet la informaţii şi printr-o autonomie totală în conducerea investigaţiilor şi în tragerea concluziilor.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Evaluare intermediară (eng. mid-term evaluation) – Evaluare condusă la jumătatea punerii în lucru a acţiunii. Termen conex: evaluare formativă.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare internă (eng. internal evaluation) – Evaluare condusă de către un serviciu şi/sau de către persoane care depind de responsabilii acţiunii (organizaţiile însărcinate cu punerea în lucru, parteneri, finanţatori). Termen conex: autoevaluare.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Evaluare partenerială (eng. joint evaluation) – Evaluare la care participă diferite organisme finanţatoare şi/sau partenerele lor. Remarcă: pot exista mai multe grade de parteneriat – după cum partenerii cooperează mai mult sau mai puţin la procesul de evaluare, regrupează fondurile lor şi dau împreună rezultatele. Evaluările parteneriale pot ajuta la tratarea problemelor de atribuire, apreciind eficacitatea programelor şi strategiilor, complementaritatea eforturilor diferitor parteneri, calitatea coordonării etc.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare participativă (eng. participatory evaluation) – Metodă de evaluare prin care reprezentanţii agenţiei finanţatoare şi celelalte părţi (inclusiv beneficiarii) colaborează pentru a concepe şi conduce o evaluare şi pentru a trage concluziile.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare pe parcurs (eng. on-going evaluation) – Evaluare efectuata în acelaşi timp cu implementarea, la o dată fixată, pentru a permite reorientarea activităţii. Evaluarea de parcurs ia în considerare în mod critic primele rezultate care permit emiterea unei judecăţi iniţiale asupra calităţii implementării.
Sursa: Ghid pentru analiza cost – beneficii a proiectelor de investitii

Evaluare sumativă (eng. summative evaluation) – Studiu făcut la sfârşitul unei acţiuni sau a unei etape a acţiunii pentru a determina în ce măsură au fost atinse estimările. Evaluarea sumativă urmăreşte furnizarea informaţiilor cu privire la validitatea programului. Termen conex: evaluare de impact.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluare tematică (eng. thematic evaluation) – Evaluare care analizează în mod transversal un anumit aspect (o temă) din contextul mai multor intervenţii aparţinând unui singur program sau mai multor programe implementate în ţări sau regiuni diferite.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Evaluarea dezvoltării (eng. assessment of development) – Proces de evaluare care cuprinde punerea de întrebări şi aplicarea logicii evaluării cu scopul de a sprijini un program, proiect, produs şi/sau o dezvoltare organizaţională. Evaluatorul face parte dintr-o echipă ai cărei membri colaborează pentru a conceptualiza, proiecta şi testa noi abordări în cadrul unui proces pe termen lung de continuă îmbunătăţire, adaptare şi schimbare intenţionată.
Sursa: Ghidul EVALSED: Resursa pentru evaluarea dezvoltării socio-economice

Evaluarea impactului (eng. impact evaluation) – Activitatea prin care sunt estimate efectele anumitor acţiuni/măsuri asupra unui anumit domeniu. Există două tipuri de impact: impactul specific, referitor la efectele produse după un anumit timp, legate direct de măsură întreprinsă, şi impact general, referitor la efectele pe termen lung resimţite de o populaţie mai numeroasă. Măsurarea acestui al doilea tip de impact este o acţiune complexă, de aceea stabilirea exactă a relaţiei cauză-efect este de multe ori dificilă.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluarea procesului (eng. process evaluation) – Evaluarea dinamicii interne a organismelor însărcinate cu punerea în operă a acţiunilor, a instrumentelor şi a politicilor lor de intervenţie, a mecanismelor lor de prestări de servicii, a practicilor lor de gestiune şi a legăturilor dintre toate aceste elemente.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluarea programului (eng. program evaluation) – Evaluarea unui ansamblu de acţiuni, structurat pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare specifice la scară sectorială, de ţară, de regiune sau globală. Remarcă: un program de dezvoltare are o durată limitată şi implică activităţi multiple care pot interesa mai multe sectoare, teme şi/sau zone geografice. Termen conex: evaluare de ţară, de program naţional, strategică.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluarea proiectului (eng. project evaluation) – Evaluarea unei acţiuni de dezvoltare individuală concepută pentru atingerea obiectivelor specifice cu ajutorul unor resurse. Remarcă: analiza costuri-avantaje este un instrument important în evaluarea proiectelor care prezintă beneficii măsurabile.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Evaluarea riscului (eng. risk assessment) – Cuprinde identificarea, evaluarea şi interpretarea percepţiei riscului şi comparaţia cu riscul social acceptat în scopul orientării deciziilor şi acţiunilor în procesul de gestionare a riscului.
Sursa: POS Mediu: Glosar de termeni

Evaluator (eng. evaluator, asessor) – Persoană implicată în toate etapele procesului de evaluare, de la definirea termenilor de referinţă, de colectare şi analiză a datelor, până la prezentarea recomandărilor şi luarea de măsuri de corectare sau de îmbunătăţire. Termen conex: expert.
Sursa: Handbook on Monitoring and Evaluating for Results

Expert (eng. expert) – Persoană fizică sau juridică având cunoştinţe, pricepere şi specializare într-un anumit domeniu. Termen conex: evaluator.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Expert independent (eng. independent expert) – Persoană juridică sau persoană fizică având cunoştinţe, abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentându-se pe sine.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Expertiză (eng. experts report) – Evaluare a programelor, proiectelor, executorilor (executanţilor) lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

F

Factor de impact (eng. impact factor) – Indicator scientometric care reprezintă măsura frecvenţei cu care un articol oarecare dintr-o revistă a fost citat într-un anumit an sau într-o anumită perioadă. Este calculat de către Thomson Reuters în Journal Citation Reports (JCR). Factorul de impact anual al JCR este un raport între numărul de citări şi numărul de articole publicate care sunt citate. Se calculează împărţind numărul de citări anuale la numărul de articole publicate în acea revistă în 2 ani anteriori.
Sursa: Dicţionar de Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării (BŞC AŞM)

Feedback (eng. feed-back) – Un proces prin care formulările, constatările şi rezultatele evaluării sunt comunicate părţilor interesate. Poate fi utilizat pentru modelarea şi modificarea programului şi pentru sprijinirea fenomenului de învăţare într-o evaluare formativă sau a dezvoltării. Feedbackul se referă şi la furnizarea de informaţii actorilor-cheie, beneficiarilor şi celor care au cooperat în procesul de evaluare furnizând informaţii şi acces.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Fezabilitate (eng. feasibility) – Analiza complexă, premergătoare deciziei de investiţii, având drept scop stabilirea oportunităţii şi eficienţei dezvoltării unei subramuri sau realizării unor obiective de investiţii.
Sursa: Dicţionar juridic

Fiabilitate (eng. reliability) – Consistenţa sau coerenţa datelor şi a interpretării evaluării, cu referire la calitatea instrumentelor, procedurilor şi analizelor folosite pentru realizarea acelei evaluări.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Finalitate (eng. goal) – Obiectiv global la care acţiunea de dezvoltare trebuie să contribuie.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

G

Grant (eng. grant) – Contribuţia financiară la realizarea unui proiect care îi este oferită solicitantului fără obligaţia rambursării ulterioare.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Grup-ţintă (eng. target group) – Indivizi sau organizaţii, care sunt beneficiari direcţi ai acţiunii realizate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

I

Ieşiri (Outputs) (eng. outputs) – Produsele, bunurile de capital şi serviciile care rezultă dintr-o acţiune de dezvoltare; poate include, de asemenea, modificările care rezultă din acţiuni relevante pentru atingerea rezultatelor.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Impact (eng. impacts) – Efect pe termen lung, pozitiv sau negativ, primar sau secundar, direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat. Se vorbeşte de un impact în termenii dezvoltării instituţionale, ce măsoară efectele unei acţiuni de dezvoltare, care afectează, mai mult sau mai puţin, capacitatea unei ţări sau a unei regiuni de a utiliza resursele sale proprii (umane, financiare şi naturale), în maniera cea mai eficientă, echitabilă şi durabilă, ca de exemplu: mecanisme instituţionale mai bine definite, mai stabile, transparente şi efectiv aplicate în manieră previzibilă, şi/sau schimbări instituţionale, ajustate în funcţie de obiectivele şi capacităţile instituţiilor respective).
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Imparţialitate (eng. impartiality) – Calitate a concluziilor şi a recomandărilor unei evaluări atunci când ele sunt justificate prin criterii de judecată explicite şi când nu au fost influenţate de consideraţii personale sau partizane. O evaluare imparţială ia în considerare aşteptările, interpretările şi criteriile de judecată ale tuturor actorilor-cheie legitimi, inclusiv cele ale actorilor care nu au puterea sau abilitatea de a se exprima şi de a-şi face publică opinia. Imparţialitatea este un element esenţial al calităţii unei evaluări.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Implementare (eng. implementation) – Procesul de punere în practică a obiectivelor proiectului. Procesul prin care resursele sunt transformate în rezultate, în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor formulate în cadrul unui program/proiect.
Sursa: Monitorizare şi evaluare în economie socială. Manual de intervenţie

Indicator (eng. indicator) – Factor sau variabilă cantitativă sau calitativă care oferă o modalitate simplă şi sigură de măsurare a realizării, pentru a reflecta schimbările legate de o acţiune sau pentru a ajuta la evaluarea performanţei unui actor al procesului de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Indicator de calitate (eng. quality indicator) – O expresie calitativă referitoare la descrierea obiectivului sau impactului unui proiect, ce conţine informaţi despre: relevanţă, acurateţe, încadrare în termen, accesibilitate şi claritate, comparabilitate, coerenţă, posibilitate de realizare.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Indicator de cantitate (eng. quantity indicator) – Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează anumite fenomene economice.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Indicator de context (eng. context indicator) – Se referă la elementele care pot influenţa rezultatele programului, însă nu face parte din aceştia.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali

Indicator de eficacitate (eng. effectiveness indicator) – Exprimă măsura în care prin rezultatele unui proiect au fost îndeplinite obiectivele.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali

Indicator de impact (eng. impact indicator) – Expresie numerică sau calitativă prin care se desemnează consecinţele programului/proiectului, dincolo de efectele sale imediate asupra beneficiarilor direcţi. Ei reflectă efecte pe termen lung care afectează societatea (în sens larg sau restrâns).
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali

Indicator de impact net (eng. net impact indicator) – Indicator ce cuantifică efectele nete ale proiectului asupra grupului-ţintă.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali

Indicator de eficienţă (eng. efficiency indicator) – Se referă la măsura în care rezultatele proiectului au fost atinse cu minimum de resurse.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali

Indicator de output (eng. output indicator) – Exprimă produsele directe ale activităţilor (acţiunilor) unui program. Mai exact, output-ul se referă la tot ceea ce a fost obţinut prin consumarea resurselor.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator de performanţă (eng. performance indicator) – O variabilă care permite verificarea modificărilor în acţiunea de dezvoltare sau prezintă rezultatele în raport cu ceea ce a fost planificat.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Indicator de program (eng. program indicator) – Oferă informaţie despre un anumit program/proiect, afectează rezultatele acestuia şi reprezintă element intrinsec ale programului/proiectului.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator de relevanţă (eng. indicator of relevance) – Se construieşte pornind de la evaluarea nevoilor pe care proiectul intenţionează să le acopere.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator de resurse (eng. resource indicator) – Măsoară resursele disponibile, gradul de consum al resurselor, în orice moment al programului/proiectului. Acest tip de indicator se referă la toate tipurile de resurse: umane, organizaţionale, materiale, de timp etc.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator de rezultat (eng. result indicator) – Se referă la beneficiile imediate care sunt resimţite ca urmare a proiectului de către beneficiarii direcţi sau indirecţi.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator de sustenabilitate (eng. sustainability indicator) – Se referă la măsura în care programul/proiectul supravieţuieşte după încheierea finanţării prin care a fost înfiinţat.
Sursa: Gârboan, Raluca. Indicatori utilizaţi în evaluare şi monitorizare: indicatorii sociali 

Indicator direct (eng. direct indicator) – Este utilizat pentru schimbare observabilă care rezultă din activităţi şi rezultate.
Sursa: The Monitoring and Evaluation Handbook

Indicator indirect (eng. indirect indicator) – Este utilizat atunci când obiectivul nu este direct observabil.
Sursa: The Monitoring and Evaluation Handbook

Indicatori obiectivi de verificare (IOV) (eng. objectively verifiable indicators) – Indicatori care vor arăta dacă obiectivele au fost realizate sau nu la cele trei nivele ale matricei logice. IOV furnizează bazele pentru conceperea unui sistem de monitorizare.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013 128 p.

Indicatori online (eng. online indicators) – Indicatori pe care îi livrează scientometriei şi webometriei spaţiul online al cercetărilor (indicatori de accesare, indicatori de vizibilitate, indicatori de descărcare, indicatori altmetrici etc.).
Sursa: Паринов С.И. Онлайновые показатели результатов научно-исследовательской деятельности. 2007, 21 p.; Паринов С.И. Онлайновое будущее науки: наукометрическая сигнальная система, Препринт WP2/2007/01, Москва ГУ ВШЭ, 2007, 52 c.; Cojocaru Igor. Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi? in: Akademos. 2013, 1(28), 25-38.

Inovare (eng. innovation) –Activitate orientată către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică şi socială.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Instrument (eng. tool) – Procedeu prin care se măsoară o acţiune aflată în desfăşurarea ei.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Intervenţie (eng. intervention) – A se vedea: Acţiune de dezvoltare.

Ipoteze (eng. assumptions) – Supoziţii deduse de factori sau de riscuri, care pot avea repercusiuni asupra progresului sau succesului acţiunii de dezvoltare. Remarcă: termenul “ipoteză” poate fi de asemenea aplicat factorilor ce condiţionează însăşi validitatea evaluării. Într-o “abordare teoretică” a evaluării, ipotezele emise sunt verificate sistematic în raport cu succesiunea rezultatelor scontate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

M

Management de proiect (managementul proiectului) (eng. project management) – Procesul de supraveghere şi implementare a activităţilor şi resurselor necesare în vederea realizării unui proiect.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

Meta-evaluare (eng. meta-evaluation) – Evaluare concepută ca o sinteză a constatărilor făcute de mai multe evaluări; termenul este, de asemenea, utilizat pentru a desemna aprecierea (estimarea) unei evaluări în vederea judecării calităţii sale şi/sau pentru a aprecia performanţa evaluatorilor.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Metodă (eng. method) – Ansamblu ordonat în manieră logică a principiilor, mijloacelor, regulilor, etapelor, tehnicilor, care permit să se ajungă la un rezultat.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Metodologie (eng. methodology) – Ansamblul metodelor şi al tehnicilor dintr-un domeniu particular.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Mijloc de analiză (eng. analytical tools) – Metodă utilizată pentru a procesa şi a interpreta informaţia, în timpul evaluării acesteia.
Sursa:  Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Model de rezultat (eng. result framework) – Programul logic prin care se explică în ce fel va fi atins scopul acţiunii, incluzând relaţiile cauzale şi ipotezele implicite.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Monitor de program (eng. program monitor) – Persoana stabilită de către şi la nivelul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui program.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova 

Monitorizare (eng. monitoring) – 1. Proces continuu de colectare sistematică de informaţii, conform indicatorilor selectaţi, pentru a furniza administratorilor date despre progresele realizate, obiectivele atinse şi utilizarea fondurilor alocate. 2. Supraveghere, măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Monitorizarea performanţei (eng. performance monitoring) – Proces continuu, de colectare şi analizare a datelor, pentru a aprecia modul de implementare în proiect/program, faţă de rezultatele aşteptate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

O

Obiectiv (eng. objective) – O declaraţie iniţială clară şi explicită referitoare la efectele care trebuie să fie obţinute printr-o intervenţie. Dacă obiectivele nu sunt formulate explicit, atunci o evaluare (cu precădere o evaluare ex-ante), poate ajuta la clarificarea lor. Un obiectiv cantitativ se exprimă sub formă de indicatori, iar un obiectiv calitativ sub forma unei descrieri.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Obiectiv verificabil (eng. verifiable objective) – Un obiectiv formulat în aşa fel încât să facă posibilă verificarea imediată a îndeplinirii lui. O modalitate prin care un obiectiv poate deveni verificabil este cuantificarea acestuia prin intermediul unui indicator legat de două valori (stare iniţială şi situaţie aşteptată). Un obiectiv poate fi supus verificării (este verificabil) şi dacă este legat de un descriptor, cum ar fi, de exemplu, o exprimare calitativă clară şi precisă privind efectul aşteptat.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Obiectiv al programului sau al proiectului (eng. objective of the program or project) – Rezultate pe care programul/proiectul se presupune că le va genera, în termeni fizici, financiari, instituţionali, sociali, de mediu etc.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Obiectiv de dezvoltare (eng. development objective) – Atingerea scopului propus, având ca beneficiar, una sau mai multe societăţi, comunităţi sau grupuri de persoane.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Obiective generale (eng. general objectives) – Enunţuri generale cu privire la ceea ce îşi propune să realizeze proiectul. Obiectivele generale creează cadrul de referinţă pentru întreaga propunere de finanţare.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Obiective specifice (eng. specific objectives) – Enunţuri precise cu privire la ceea ce îşi propune să realizeze proiectul. Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaţionalizare a obiectivelor generale. Obiectivele specifice trebuie să fie în mod obligatoriu măsurabile.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Ofertant (eng. offerer) – Orice persoană fizică sau juridică, sau grup de persoane, care depun o ofertă în termenele şi condiţiile prevăzute de dosarul de licitaţie/caietul de sarcini, în vederea încheierii unui contract.
Sursa: Resurse pentru dezvoltare: Glosar de termeni

P

Pachet de informaţii al programului (eng. program information package) – Prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, fondurilor publice alocate cu această destinaţie, precum şi a modului de acces la un program elaborat de către autoritatea de management în vederea selectării proiectelor prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Partener (eng. partner) – Persoană sau organizaţie, care lucrează pentru atingerea scopului comun stabilit. Exemplu: o asociaţie profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o universitate, o înterprindere privată etc.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Parteneriat public-privat (eng. Public Private Partnership) – Parteneriat între sectorul public şi sectorul privat, în scopul de a oferi un proiect sau un serviciu furnizat în mod tradiţional de sectorul public.
Sursa: Guide to cost-benefit analysis of investment projects

Părţi interesate (eng. stakeholders) – Persoane sau instituţii care sunt activ implicate în proiect şi ale căror interese pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de succesul/insuccesul proiectului.
Sursa: Monitorizare şi evaluare în economie socială. Manual de intervenţie

Performanţă (eng. performance) – Gradul în care o acţiune de dezvoltare sau un partener de dezvoltare operează în funcţie de criterii specifice / standarde / linii directoare sau rezultate obţine în conformitate cu obiectivele sau planurile declarate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Precondiţii (eng. preconditions) – Condiţii care trebuie îndeplinite înainte ca proiectul să înceapă. Precondiţiile (dacă există) în situaţia sprijinului financiar trebuie să fie îndeplinite înainte ca proiectul să poată să înceapă.
Sursa: Coeziune Economică şi Socială. Servicii Sociale: Glosar de termeni

Produs (eng. product) – Bun material sau imaterial rezultat dintr-un proces de muncă (activitate, acţiune); totalitatea obiectelor sau a bunurilor obţinute în acest procesul
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/produs

Program (eng. program) – Un set de instrumente financiare, soluţii organizaţionale şi resurse umane mobilizate pentru a atinge un obiectiv clar formulat sau un set de obiective într-un termen dat.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Proiect (eng. project) – Modalitatea de atingere a unui obiectiv, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizând resursele alocate şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Propunere de proiect (eng. project proposal) – O solicitare de finanţare a unui proiect pe baza unui set de documente şi de condiţii prestabilite de către autoritatea de management.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

R

Raport de evaluare (eng. evaluation report) – Document care cuprinde aprecierea sistematică şi obiectivă a unui proiect/program, în curs de desfăşurare sau terminate, a concepţiei lor, a punerii în practică şi a rezultatelor raportate la obiective.
Sursa: Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova

Raportare (eng. report) – Activitate prin care datele despre situaţia financiară, rezultatele intermediare şi finale obţinute sunt aduse la cunoştinţa finanţatorului.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Rată de realizare (eng. completion rate) – Procent din realizările imediate planificate care au fost îndeplinite. Rata de realizare a unui proiect major de infrastructură se calculează prin stadiile de lucru iniţial planificate care au fost îndeplinite. Rata de realizare a unei intervenţii se calculează ca medie între ratele de realizare ale proiectelor care compun respectiva acţiune. Rata de realizare este un indicator indispensabil pentru monitorizarea implementării unei intervenţii.
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Relevanţa (eng. relevance) – Măsura prin care obiectivele unei acţiuni sunt conforme cu necesităţile beneficiarului, cu nevoile ţării, priorităţile globale, politicile partenerilor şi donatorilor.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Resurse (Inputs) (eng. inputs) – Mijloc financiar, uman şi material utilizat pentru realizarea acţiunii de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Resursele umane ale ştiinţei şi tehnologiei (eng. Human resources in science and technology) – Totalitatea persoanelor care exercită profesiuni ştiinţifice şi tehnice, pentru care în mod obişnuit este necesară o calificare.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Revizuire (Examen) (eng. review) – O evaluare periodică sau ad hoc a performanţei unui program/proiect, declanşată de conducere sau de părţile interesate.
Sursa: 27 Most Relevant Terms related to Evaluation and Controlling in SDC

Rezultat final (eng. outcome) – Efectul pe termen scurt sau mediu, dorit sau atins, prin ieşirile acţiunilor / activităţilor realizate.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Rezultate (eng. results) – Ieşire, rezultat sau impact (intenţionat sau neintenţionat, pozitiv şi/sau negativ) al unei acţiuni de dezvoltare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

S

Servicii (eng. services) – Produse economice intangibile. Ele nu pot fi depozitate şi nu au prezenţă fizică. Acestea pot să includă elemente sub formă de bunuri.
Sursa: Coeziune Economică şi Socială. Servicii Sociale: Glosar de termeni

Sistem (eng. system) – Ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe etc.) dependente între ele şi formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe sau face ca o activitate practică să funcţioneze potrivit scopului urmărit.
◊ Sistem informaţional = ansamblu de procedee şi mijloace de colectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei necesare procesului de conducere a întreprinderilor, instituţiilor, ministerelor etc.
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/sistem

Sistem informaţional pentru managementul proiectelor (eng. Project Management Information System) – Factor al mediului organizaţional, care asigură accesul la un instrument automat, cum ar fi un software de realizare a graficelor de execuţie, un sistem de management al configurărilor, un sistem de colectare şi de diseminare de informaţii sau interfeţe web la alte sisteme automate online utilizate în managementul proiectului.
Sursa: Ghidul cunoştintelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBoK). Zeta Books, 2010, p. 119.

Standarde de evaluare (eng. evaluation standards) – Un set de criterii în baza cărora pot fi evaluate complet şi calitativ activităţile de evaluare. Standardele măsoară utilitatea, fezabilitatea, proprietatea şi acurateţea evaluării.
Sursa: Glossary of Monitoring and Evaluation Terms

Starea iniţială (eng. baseline study) – Stare a contextului economic, social sau de mediu, la un moment dat (în general la începutul intervenţiei), şi faţă de care se măsoară schimbările. Situaţia de bază este ilustrată prin indicatori de context care descriu economia, mediul socio-economic, grupuri vizate etc.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Studiu de fezabilitate (eng. feasibility study) – Studiul unui proiect propus pentru a indica dacă propunerea de proiect este suficient de atractivă pentru a justifica elaborarea sa mai detaliată. Acesta conţine informaţii tehnice detaliate necesare pentru evaluarea financiară şi economică.
Sursa: Guide to cost-benefit analysis of investment projects

Surse de verificare (eng. sources of verification) – Formează a treia coloană a matricei logice şi indică locul şi în ce formă pot fi găsite informaţiile despre realizarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice şi rezultatelor (descrise de indicatorii de verificare a obiectivelor).
Sursa: Savin, Veronica; Ghiţu, Vlad. Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi: ADR Nord, 2013, 128 p.

Sustenabilitate (eng. sustainability) – Continuarea beneficiilor acţiunii întreprinse, după ce programul de dezvoltare a fost finalizat; probabilitatea unor beneficii pe termen lung; situaţia în care avantajele nete sunt mai puternice decât riscurile.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

T

Tehnică (eng. technique) – Orice intervenţie ştiinţifică, tehnologică, organizaţională, financiară şi comercială, care conduce sau vizează să conducă la realizarea produselor sau procedeelor tehnologic noi sau ameliorate. Unele din aceste activităţi pot să fie prin ele însele, în mod veritabil novatoare, în timp ce altele nu prezintă noutate.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Tehnologie (eng. technology) – Ştiinţă a metodelor şi a mijloacelor de prelucrare a materiilor prime, a materialelor şi a datelor; ansamblul proceselor, al metodelor, operaţiunior etc. pentru realizarea unui anumit produs.
Sursa: DEX online

Termeni de referinţă (eng. Terms of reference) – Document scris care prezintă scopul şi aria de cuprindere a unei evaluări, metodele care urmează să fie folosite, standardele la care trebuie să se raporteze analiza performanţei şi celelalte analize efectuate pe parcurs, resursele (bugetul) şi timpul alocat, cerinţele de raportare. Expresia de „mandat al evaluării” este uneori folosită cu acelaşi înţeles.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Transfer tehnologic (eng. technology transfer) – Introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sunt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizându-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.
Sursa: Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

U

Unitate de analiză (eng. unit of analysis) – Unitatea de analiză este acea unitate care face obiectul analizei în procesul de evaluare.
Sursa: Ghidul EVALSED: Resursa pentru evaluarea dezvoltării socio-economice

Utilitate (eng. utility) – Măsura în care o evaluare produce şi difuzează rapoarte, prin care este informat publicul, şi care au un impact benefic asupra activităţii publicului în cauză.
Sursa: Glossary of Assessment and Evaluation Terms

V

Validitate (eng. validity) – Măsura în care strategiile de colectare a datelor şi instrumentele măsoară ceea ce ele trebuie să măsoare.
Sursa: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Validitate externă (eng. external validity) – Calitatea unei metode de evaluare care permite obţinerea unor concluzii care pot fi extinse unor contexte (grupuri, zone, perioade) diferite de cel al intervenţiei supuse evaluării.
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Validitate internă (eng. internal validity) – Calitatea unei metode de evaluare de a limita, pe cât posibil, erori imputabile procesului de colectare a datelor sau tehnicilor de procesare. Pentru a se obţine o validitate internă mai bună, este necesar un control strict al seriilor de parametri, pentru că altfel s-ar putea crea o situaţie artificială care ar limita posibilitatea generalizării concluziilor (un grad mai mic de validitate externă).
Sursa: Glosar de termeni: Ghidul evaluării dezvoltării socio-economice

Valorificare (eng. capitalization) – Procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală.
Sursa: Pisoschi, Aurel; Dobrescu, Emilian M. Definiţii privind cercetarea, dezvoltarea, inovarea. În: Revista de politica ştiinţei şi scientometrie, vol. IV, nr. 1, 2006, p. 19-28

Verificare (eng. verification) – Revizuirea datelor ori de câte ori este necesar pentru verificare sau pentru a confirma concluziile.
Sursa: Glossary of Assessment and Evaluation Terms

 
Ultima actualizare:  11-03-2014 13:17:46
Sursa:  

 
1
 

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova