ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Inițiative ale Comisiei Europene privind crearea spațiului comun european al datelor

2020-12-21   Accesări: 530  Vizitatori unici: 399

Realizările în domeniul tehnologiei informației și a Internetului au creat premise pentru noi abordări în procesul de cercetare științifică. Disponibilitatea unor cantități uriașe de date, împreună cu instrumente avansate de analiză a datelor produc o schimbare importantă, revoluționară, a metodologiilor de cercetare. Perspectiva constă în faptul că metodele științifice tradiționale, deductive, bazate pe ipoteze, sunt completate cu metode inductive, bazate pe date. Pentru a putea exploata aceste volume imense de seturi de date, sunt necesare noi tehnici și tehnologii.

Datele sunt astăzi o resursă esențială pentru creșterea economică, competitivitate, inovare, crearea de locuri de muncă și progresul societății în general. Datele mari (Big Data), reprezentând cantități imense de date produse cu ajutorul dispozitivelor și a tehnologiilor moderne, sunt tot mai mult un centru de interes într-o societate și o economie a cunoașterii.

Analiza și procesarea datelor devine un factor determinant în transformarea activităților sociale și economice: creșterea productivității, o mai bună abordare a provocărilor din societatea modernă, creșterea eficienței în sectorul public, reduceri de costuri prin furnizarea de servicii personalizate ș.a. Abordarea fenomenului datelor mari are un rol tot mai important în ceea ce privește îmbunătățirea cercetării științifice și a inovării.

Comunicarea Comisiei Europene „Conturarea viitorului digital al Europei” (“Shaping Europe’s digital future”) în care Comisia a expus viziunea sa pentru transformarea digitală, prezintă Strategia europeană privind datele drept unul din pilonii de bază ai noii strategii digitale europene. Documentul respectiv se concentrează pe nevoia de a pune cetățenii și interesele lor pe primul loc în dezvoltarea tehnologiei, precum și pe necesitatea de a apăra și a promova valorile europene în modul în care sunt implementate noi realizări tehnologice în viața economică și socială a statelor membre ale Uniunii.

Strategia Europeană pentru date vizează crearea unei piețe unice care să asigure competitivitatea globală a Europei, UE devenind un lider într-o societate bazată pe date. Crearea pieței unice europene pentru date și a va permite circulația liberă a datelor în interiorul UE și între sectoare, în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice. Cetățenii, businessul și societatea civilă vor putea să activeze mai eficient având posibilitatea de a adopta decizii mai bune pe baza informațiilor din datele non-personale, care vor fi disponibile tuturor.

Strategia își propune să asigure creșterea suveranității tehnologice a Europei în ceea ce privește tehnologiile și infrastructurile generice esențiale pentru economia bazată pe date. Infrastructurile vor trebui să sprijine crearea unor rezerve europene comune de date care să permită analiza volumelor mari de date (Big Data) și învățarea automată (Machine Learning) într-un cadru legal și să permită apariția unor ecosisteme bazate pe date.

În noiembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat Propunerea de regulament privind guvernanța datelor la nivel European (Legea privind guvernanța datelor), aceasta fiind prima dintr-o serie de măsuri anunțate în Strategia europeană privind datele din 2020. Documentul urmărește să stimuleze disponibilitatea datelor pentru utilizare prin creșterea nivelului de încredere și prin consolidarea mecanismelor de partajare de date în UE, ceea ce ar însemna:

  • Punerea la dispoziție a informațiilor publice în vederea reutilizării, în situațiile în care astfel de date fac obiectul drepturilor altor persoane.
  • Schimbul de date între întreprinderi, în schimbul unei remunerații sub orice formă.
  • Permiterea utilizării datelor cu caracter personal cu ajutorul unui „intermediar al partajării de date cu caracter personal”, menit să ajute persoanele fizice să își exercite drepturile în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).
  • Permiterea utilizării datelor din motive altruiste.

Propunerea completează Directiva (UE) 2019/1024 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (Directiva privind datele deschise), în legătură logică și coerentă cu celelalte inițiative anunțate în strategia europeană privind datele (a se vedea, de exemplu, Comunicarea Comisiei COM/2018/232 "Către un spațiu european comun al datelor" sau Comunicarea Comisiei COM/2014/0442 ”Către o economie de succes bazată pe date”).

Scopul este de a facilita partajarea de date, instrumentul de partajare având ca sursă de inspirație principiile de gestionare și reutilizare a datelor elaborate pentru datele provenite din cercetare. Principiile FAIR privind datele prevăd că aceste date ar trebui, în principiu, să fie ușor de găsit (regăsibile), accesibile, interoperabile și reutilizabile.

Inițiativă face parte din strategia europeană privind datele din 2020, care vizează consolidarea pieței unice a datelor. Odată cu digitalizarea crescândă a economiei și a societății, există riscul ca statele membre să legifereze tot mult aspectele legate de date într-un mod necoordonat, ceea ce ar intensifica fragmentarea pieței unice. Instituirea structurilor și a mecanismelor de guvernanță care vor crea o abordare coordonată a utilizării datelor între sectoare și între statele membre ar ajuta părțile interesate din cadrul economiei bazate pe date să valorifice amploarea pieței unice. Aceasta va contribui la crearea pieței unice a datelor, asigurând apariția de noi servicii și funcționarea transfrontalieră a acestora prin intermediul unui set de dispoziții armonizate. Doar o acțiune la nivelul Uniunii poate garanta lansarea unui model european de partajare a datelor, având în vedere natura transfrontalieră a partajării de date și importanța acestei partajări.

Într-o piață unică a datelor trebuie să existe siguranța că datele generate de sectorul public, business și cetățeni pot fi accesate și utilizate în mod eficace și responsabil. Accesul sporit la date va avea ca rezultat promovarea de către întreprinderi și organizațiile de cercetare a evoluțiilor științifice reprezentative și a inovării pieței în întreaga UE, ceea ce este deosebit de important în situațiile în care este necesară o acțiune coordonată la nivelul UE, cum ar fi în cazul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Conform scenariului de bază, se preconizează că economia bazată pe date și valoarea economică a partajării de date vor crește pînă la o valoare estimată cuprinsă între 510 și 533 miliarde EUR (3,87 % din PIB), în timp ce un studiu de sprijinire a evaluării impactului estimează o creștere până la o valoare cuprinsă între 540,7 și 544,4 miliarde EUR (între 3,92 % și 3,95 % din PIB. Aceste sume iau în considerare doar într-o măsură limitată beneficiile fiind posibil ca aceste beneficii să fie considerabil mai mari decât beneficiile directe.

Opțiunea de politică integrată va permite crearea unui model european pentru partajarea de date care ar oferi o abordare alternativă la modelul actual de business pentru platformele tehnologice integrate. Inițiativa poate aduce o schimbare în economia bazată pe date prin crearea unul climat de încredere în partajarea de date și prin stimularea dezvoltării unui spațiu europene comune ale datelor.
 

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: Comisia Europeană
Ultima actualizare:  21-12-2020 09:21:58
Sursa:   IDSI 

 
0