ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Programul de stat "Dezvoltarea e-infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova"


Coordonatorul Programului: Dr. hab. Cojocaru Svetlana

Direcţia strategică: „Materiale, tehnologii și produse inovative” 50.07

Scopul Programului constă în efectuarea unor cercetări științifice fundamentale și aplicative, elaborarea unor noi concepte și modele de date și servicii informatice care vor urmări crearea la nivel național a unui nou model de infrastructură (e-Infrastructură) de date științifice care să asigure:

  • integrarea virtuală a datelor științifice fragmentate și eterogene într-un spațiu informațional unic al cercetării din RM;
  • interoperabilitatea conținutului datelor din sfera cercetării;
  • extinderea sferei de aplicare a datelor științifice prin cercetare bazată pe date;
  • aprofundarea cercetărilor științifice bazate pe date interinstituționale și interdisciplinare;
  • eficientizarea activității instituțiilor de cercetare.

Rezultatele cercetărilor vor contribui la valorificarea oportunităților pe care le oferă e-Infrastructura de date științifice drept catalizator pentru dezvoltarea de soluții noi și inovative prin cercetarea globală și multidisciplinară.

Implementarea noului concept de infrastructură a datelor din sfera cercetării, dezvoltării și inovării va crea condiții optime pentru o comunicare mai productivă și mai eficientă între sfera cercetării și societate, va consolida rolul infrastructurii moderne de date științifice drept factor de stimulare a încrederii societății în procesul de cercetare științifică, în dezvoltarea și promovarea conceptului de știință deschisă (Open Science).

Cercetările vor avea un rol important în creșterea nivelului de influenţă a ştiinţei în societatea modernă, în redefinirea rolului și importanței cercetărilor științifice în societatea modernă ca rezultate de ultimă oră în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în edificarea societății informaționale.
Programul de cercetare „Dezvoltarea e-Infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării din RM” va fi un suport științific important în eforturile de realizare a Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”.

Realizarea programului de cercetare va reprezenta, de asemenea contribuția de valoare a comunității științifice din domeniul societății informaționale pentru Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020”, Programul de guvernare„ Relansăm Moldova: Priorităţile de dezvoltare pe termen mediu”, Planul de acţiuni UE-Republica Moldova şi a recentelor documente ale Uniunii Europene ”O agendă digitală pentru Europa” - parte integrantă a Strategiei Europa 2020 și a Planului European de Acțiuni 2016-2020, Programul HORIZON 2020: Work Programme 2016 - 2017 European Research Infrastructures (including e-Infrastructures), Research Data e-Infrastructures: Framework for Action in H2020, Global Research Data Infrastructures - GRDI2020, Inițiativa europeană în domeniul Cloud computingului- Dezvoltarea unei economii bazate pe date și pe cunoaștere în Europa.

Procesul de edificare a Societății Informaţionale va implica transformări radicale și de esență în toate domeniile de activitate în Republica Moldova. Pornind de la realitățile economice și sociale ale țării ce se caracterizează printr-un deficit acut de resurse financiare, tehnologice, logistice, etc., printr-o contribuţie inadecvată a diferitelor sectoare la creşterea economică şi prosperarea societăţii în ansamblu, este imperios necesară elaborarea unor noi concepte și modele de infrastructură de date științifice, care să încurajeze și să stimuleze transferul tehnologic și aplicarea la scară tot mai largă a inovațiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în furnizarea de noi servicii pentru sfera de cercetare pentru cetăţeni şi business, consolidarea și dezvoltarea societății în era digitală.

Programul urmăreşte ca scop general Dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de infrastructură în sfera CDI, creşterea gradului de utilizare a datelor și a rezultatelor cercetărilor științifice, inclusiv a celor din spațiul European şi sporirea impactului benefic al acestora atât asupra sectoarelor economiei reale, cât şi asupra societăţii în ansamblu: a cetățenilor, a businessului, a societății civile valorificând Revoluția Datelor ca element esențial al creșterii economice .
 


Ultima actualizare:  14-05-2018 10:29:05
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova