ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal

2012-08-16

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Centrul) lansează oficial Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal. Această acţiunea asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, potrivit cărora, operatorii de date cu caracter personal1, sânt obligaţi să notifice Autoritatea naţională pentru protecţia datelor cu caracter personal înainte de a începe operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal2.

Totodata, acţiunea vine să asigure realizarea pct. 37 al Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeana în domeniul liberalizării regimului de vize.

Registrul reprezintă un sistem informaţional care permite înregistrarea on-line şi evidenţa tuturor operatorilor de date cu caracter personal, a bazelor de date, a sistemelor informaţionale şi informatice în care sânt stocate şi prelucrate datele cu caracter personal.

Beneficiarii noului produs sânt atât operatorii de date cu caracter personal care sânt obligați să se înregistreze în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, cât şi orice persoană, care va putea afla ce entităţi şi în ce scopuri prelucrează datele cu caracter personal care-i vizează.

Registrul va fi ţinut şi administrat de Centru în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.

Cu titlu aparte urmează a fi menționat că procedura de achiziţie a serviciilor de elaborare, de către S.C. „TEAMNET” S.A. în colaborare cu S.C. „TEAMNET” S.R.L., a acestui sistem informaţional, a fost gestionată de Centrul de Guvernare Electronică, costurile fiind acoperite integral din Fondul Bugetar Moldova Electronică 2011.

  • Această soluţie informatică oferă o interfaţă publică WEB care permite accesul şi vizualizarea informaţiei publice privind operatorii de date cu caracter personal şi sistemele informatice sau informaţionale înregistrate;
  • Permite monitorizarea accesului asigurîndu-se securitatea şi confidenţialitate maximă a datelor cu accesibilitate limitată şi a utilizatorilor.

Beneficiile urmărite ca rezultat al implementării registrului:

  • creşterea eficienţii şi transparenţei activităţii Centrului;
  • reducerea inconveniențelor aferente procesului de recepţionare a cererilor de înregistrare, modificare sau radiere a datelor din Registru;
  • asigurarea posibilității schimbului electronic de date;
  • popularizarea serviciilor de informare şi deservire a solicitărilor în regim on-line;
  • reducerea cheltuielilor legate de procesarea cererilor operatorilor de date cu caracter personal;
  • reducerea costurilor legate de prelucrarea informaţiei pe suport material tradiţional (hîrtie) prin trecerea la procesarea informaţiei exclusiv în format digital.

_______________________________________
1. Operator - persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare.

2. Date cu caracter personal - orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 Sursa: datepersonale.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: CNPDCP, Centrul de e-Guvernare
Ultima actualizare:  17-08-2012 09:46:39
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova