ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

EOSC în cadrul Orizont Europa 2021-2027

Accesări: 441  Vizitatori unici: 268

Asociația EOSC

Țările UE și țările asociate cu Orizont 2020, reprezentate în Consiliul de Guvernanță EOSC, au convenit în unanimitate să conducă EOSC ca parteneriat european co-programat în cadrul Orizont Europa începând cu 2021.

Orizont Europa este programul Comisiei de finanțare a cercetării și inovării, care urmează Orizont 2020 începând cu 2021.
Acesta este cel mai bun instrument pentru a oferi un cadru pentru colaborare și punerea la dispoziție în comun a resurselor de nivel european, național, regional și instituțional.

Propunerea pentru un parteneriat EOSC a fost publicată în urma unui proces de co-creare a unei viziuni comune, inclusiv a obiectivelor strategice și operaționale care urmează să fie atinse până în 2027.

În iulie 2020, a fost înființată Asociația EOSC care să ofere o voce unică pentru advocacy și pentru a reprezenta comunitatea mai largă a părților interesate din EOSC. Această asociație își propunea să devină operațională până la începutul anului 2021 și să își extindă rapid numărul de membri.

Noul model de guvernanță convenit cu țările UE pentru următoarea fază de implementare a EOSC după 2020 prevede, inclusiv:
• UE este reprezentată de Comisia Europeană
• Comunitatea europeană de cercetare este reprezentată de Asociația EOSC;
• Țările din UE și țările asociate cu Orizont Europa vor fi reprezentate printr-un consiliu director care va fi înființat în 2021 în afara asociației EOSC.

Guvernanța EOSC – Asociația Parteneriatul EOSC este gândită de a fi instrumentul - punct focal european pentru a reduce fragmentarea informațiilor din cercetarea științifică, a armoniza politicile de acces și a realiza legăturile necesare pentru eliminarea barierelor și îmbunătățirea circulației cunoștințelor în formă digitală. Parteneriatul va fi instrumentul pentru dezvoltarea unui ecosistem de date de cercetare și servicii conexe, care acoperă întregul ciclu de viață al datelor, de la descoperire și exploatare la stocare, management, analiză și reutilizare. Acest mediu va reuni inițiativele instituționale, naționale și europene și va implica toate părțile interesate în co-proiectarea și implementarea European Research Data Commons, în care datele să fie FAIR.

Parteneriatul va opera prin intermediul Asociației EOSC (asociație internațională nonprofit), cu sediul în Belgia, pe baza principiilor descentralizării, transparenței și deschiderii. Sarcinile principale ale acestuia vor fi:
• coordonare și aliniere (prin Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare – engl. SRIA),
• monitorizare și raportare, îndrumare tehnică EOSC,
• instruire privind FAIR,
• comunicare.

Asociația va fi susținută, în mod esențial, prin cotizațiile de membru. Activitățile rezultate din SRIA vor fi susținute cu resurse prin angajamente ale Comisiei Europene, la nivel european, și de către membrii Asociației la nivel național și instituțional.

Parteneriatul EOSC va valorifica eforturile inițiate în 2018-2020 pentru a federaliza infrastructurile de date de cercetare existente și emergente, precum și va conduce la implementarea progresivă a unui „Web de date FAIR” (“Web of FAIR data”), sprijinind în întreaga Europă tranziția către o cercetare mai eficientă.
Consolidarea serviciilor de date de bază și comune (FAIR), ca date comune, va constitui nucleul federalizării. Proiectele EOSC în curs de desfășurare legate de e-infrastructuri (cum ar fi rezultatele EINFRA-2017 și cele așteptate de la INFRAEOSC-03), împreună cu inițiativele promovate de infrastructurile tematice de cercetare, cum ar fi ESFRI, EIROForum și infrastructurile internaționale (naționale) deschise identifică serviciile comune și specifice, care sunt destinate populării și îmbogățirii continue a EOSC. Mai mult, Statele membre sunt susținute de așa-numitul „EOSC regional” (prin INFRAEOSC-05120) pentru a identifica serviciile naționale și locale care au potențial de a fi integrate în mediul federalizat.

Demararea, în 2021, a următoarei faze de implementare a EOSC reprezintă un reper-cheie și o oportunitate. Lecțiile rezultate din etapele inițiale sunt în proces de colectare de Guvernarea actuală EOSC, dar deja indică necesitatea următoarelor acțiuni:
• comunicarea și explicarea în continuare, orientată către o gamă largă de persoane interesate din domeniul cercetării, a viziunii federalizate a EOSC și a beneficiilor concrete pe care implementarea poate să le aducă, în ideea de a le stimula participarea;
• mai multă „convergență” între activitățile EOSC actuale și viitoare;
• convenirea asupra unui set de obiective concrete și măsurabile legate de EOSC pe care să le atingă UE în următorii câțiva ani, precum și mobilizarea actorilor relevanți și a mijloacelor financiare disponibile pentru realizarea lor;
• o Agendă strategică generală de cercetare și inovare, care să alinieze acțiunile la nivelul UE și acțiuni la nivel național și instituțional, care să permită realizarea viziunii EOSC și a obiectivelor de implementare;
• o structură de guvernanță revizuită care să implice Comisia, Statele membre și Țările asociate (reunite într-un consiliu de conducere extern) și toate celelalte părți interesate (reprezentate prin parteneriatul european) EOSC.

Comisia Europeană își propune să continue să acționeze ca un lider în Accesul liber și Știința Deschisă. În programul Orizont Europa, Comisia Europeană propune, în special:

  • Datele de cercetare vor fi deschise în mod implicit, cu excepția cazurilor justificate în Modelul de acord de subvenționare, urmând astfel principiul “cât mai deschis cu putință, dar atât de închis, pe cât este necesar”;
  • Dezvoltarea și implementarea unui plan de management al datelor (DMP) vor deveni obligatorii, chiar dacă datele de cercetare nu se deschid;
  • Se va pune accent pe susținerea proliferării datelor de cercetare care sunt pe cât posibil identificabile, accesibile, interoperabile și reutilizabile (FAIR);
  • Utilizarea depozitelor/ repozitoriilor de încredere și a infrastructurilor conectate la EOSC va fi încurajată și chiar solicitată în unele programe de lucru în funcție de starea de implementare a funcțiilor de bază ale EOSC.

Parteneriarul EOSC  - obiective 

Astfel, reieșind din motivațiile descrise mai sus, Parteneriatul EOSC își stabilește 3 obiective generale și unul transversal:

Obiectivul general 1: Practicile și abilitățile științifice deschise sunt recompensate și predate (învățate), devenind „noua normalitate” . Etapa principală: ecosistemul EOSC stă la baza recompensării practicilor de știință deschisă și administrarea datelor care îmbunătățesc încrederea, calitatea și productivitatea în știință.

Obiectivul general 2: Standardele, instrumentele și serviciile permit cercetătorilor să găsească, să acceseze și să reutilizeze rezultatele. Etapa principală: EOSC oferă o platformă de încredere care sprijină dezvoltarea de servicii și produse inovatoare.

Obiectivul general 3: Infrastructurile durabile și federalizate permit partajarea deschisă a rezultatelor științifice. Reper principal: Infrastructura EOSC este în funcțiune, oferind o rețea de date FAIR și servicii conexe, aflate la baza cercetării care abordează provocările majore ale societății. Web-ul datelor FAIR pentru știință este definit în contextul acestui parteneriat ca set de servicii care vor permite oamenilor de știință și mașinilor să colaboreze la stocarea, prelucrarea, găsirea, accesarea și refolosirea datelor științifice. Aceste servicii vor valorifica interoperabilitatea seturilor de date oferite de servicii prin respectarea regulilor de participare EOSC. Aceste servicii vor fi atât generice, cât și specifice. Serviciile generice vor fi utilizate de orice om de știință (de exemplu, integrarea datelor, transferul de date, servicii de descoperire a datelor, asistență etc.). Serviciile specifice (numite și aplicații) vor fi utilizate de oamenii de știință în funcție de domeniul de expertiză (de exemplu, servicii de vizualizare, servicii de analiză statistică, domeniu servicii specifice, servicii între domenii etc.) Principiile FAIR și standardele de metadate acționează ca directorii pentru date interoperabile și permit partajarea și exploatarea maximă a cercetării din sectorul academic, privat și public. Acest sistem se va realiza în trei niveluri: (1) Nucleul de federalizare (sau EOSC-Core), (2) Federalizarea infrastructurilor de date de cercetare existente și planificate; și (3) Nivel de servicii cuprinzând servicii comune și tematice (EOSC-Exchange).

Obiectiv transversal: Sporirea impactului EOSC prin colaborare și alianțe. În același timp, parteneriatul EOSC își va uni forțele cu parteneriatele stabilite în cadrul programului Orizont 2020 și cu alte parteneriate Orizont Europa care să lucreze în tehnologii și domenii specifice. În special, aceste parteneriate sunt următoarele:

Parteneriatul european pentru calcul de înaltă performanță a cărui misiune este să stabilească o infrastructură de date și supercomputere de clasă mondială integrată (European Partnership for High Performance Computing – EuroHPC).

Parteneriatul european pentru inteligență artificială, date și robotică a cărui misiune este de a federaliza eforturile în jurul Inteligenței Artificiale. Acest parteneriat rezultă din fuziunea PPP contractuale pentru Robotică și pe Big Data. Unul mai recent, Big Data Value (PPP în H2020), își propune să creeze o piață de date funcțională în cadrul economiei europene.

Parteneriatul EOSC reprezintă o alianță pentru inovarea Internetului obiectelor (IoT), cu scopul de a consolida dialogul și interacțiunea dintre actorii Internetului obiectelor din Europa. Spațiile de date europene devin importante în această configurație. Astfel, Parteneriatul EOSC va căuta, de asemenea, sinergii cu spațiile europene de date: în timp ce EOSC se concentrează pe federalizarea infrastructurilor de date de cercetare, datele de cercetare FAIR devenite accesibile prin EOSC vor fi relevante pentru mai multe spații de date (de exemplu, sănătate, Destination Earth).

Problemele imediate pe care și le propune Parteneriatul EOSC să le rezolve sunt:

La nivel tehnic: Identificatori persistenți (PID), Metadate și Ontologii, Infrastructură de Autentificare și Autorizare (AAI), Mediile utilizatorului, Mediile furnizorilor de resurse, Standarde.

La nivel societal: Regulile de participare, Monitorizarea peisajului, Abilități și instruire, Recompense și recunoaștere, Interacțiunea cu industria și societatea în general (diseminare).

Primele rezultate deja sunt obținute în domenii în care datele sunt disponibile pe scară largă și deschisă. În următorii 7 ani ai programului Orizont Europa parteneriatul EOSC va permite recoltarea coordonată a rezultatelor multidisciplinare și transfrontaliere din sectoare care au aplicat strategii pe date interoperabile.
În același timp, constrângeri importante precum cerințele de confidențialitate sau securitate vor fi abordate. Astfel, în timp au fost coordonate prioritățile:

Pentru anii 2021-2022: implementarea bazelor EOSC. Pe baza lucrărilor efectuate în cadrul proiectelor Orizont 2020 legate de EOSC, această etapă se concentrează pe implementarea nucleului federativ și a primelor componente ale EOSC-Exchange. În primii ani ai Programului Orizont Europa, termenele și activitățile se vor baza pe rezultatele proiectelor Orizont 2020 existente și pe rezultatele grupurilor de lucru EOSC. Se așteaptă ca componentele esențiale ale Webului de date FAIR și ale nucleului EOSC să fie dezvoltate în continuare.

Pentru anii 2023-2024: Implementarea serviciilor cu valoare adăugată EOSC pentru oamenii de știință. Activitățile acestei etape vor acoperi: implementarea de servicii axate pe date deschise și FAIR; îmbunătățirea integrării publicațiilor, datelor, software-ului și a altor obiecte digitale în ecosistemul EOSC; implementarea de servicii tematice multidisciplinare și cazuri de utilizare; dezvoltarea tehnologiilor esențiale pentru implementarea pe scară largă a datelor FAIR și sprijin pentru consolidarea capacităților pentru practicile FAIR.

Pentru anii 2025-2027: colaborarea cu industria și societatea în general. Obiectivul pe termen lung al EOSC este de a dezvolta și implementa servicii care să servească societatea în general, cu contribuții semnificative din partea sectorului privat. Începând cu 2024/2025, EOSC ar trebui să se deschidă treptat către utilizatorii finali dincolo de comunitatea de cercetare. Se așteaptă ca implementarea EOSC să creeze oportunități de piață pentru noi companii inovatoare care să se angajeze în dezvoltarea științei deschise.

Toate eforturile descrise mai sus vor fi însoțite de realizări în proiecte specifice: Proiecte (de tip RIA, CSA, altele) partajate cu alte parteneriate, Proiecte (RIA, CSA, altele) care susțin prioritățile Comisiei Europene, Proiecte (RIA, CSA, altele) dedicate tehnologiilor cheie pentru implementarea datelor FAIR.

Angajamentele partenerilor vor fi proporționale cu rolul și nivelul de influență al fiecărei categorii de părți interesate care se alătură Asociației. În funcție de categoria la care căreia aparține un membru al Asociației (de ex., organizație mandatată de un minister pentru a reprezenta o țară, o organizație care efectuează o cercetare, o organizație de finanțare a cercetării sau un furnizor de servicii), vor fi livrate următoarele tipuri de angajamente:

● Promovarea / stimularea partajării deschise a datelor;
● Promovarea principiilor FAIR;
● Dezvoltarea / integrarea instrumentelor standardizate pentru FAIR-izare;
● Promovarea depozitelor certificate FAIR federalizate în EOSC;
● Folosirea unui mecanism de certificare FAIR;
● Contribuirea la obiecte digitale de cercetare FAIR (date, publicații, software, instrumente, servicii etc.) și practici;
● Solicitarea, de preferință, a unor planuri de gestionare a obiectelor de cercetare care pot fi acționate automat (OMP);
● Furnizarea de servicii către nucleul (core) EOSC;
● Furnizarea de resurse pentru EOSC Exchange (instrumente analitice, prelucrarea datelor, instrumente de simulare și putere de calcul);
● Experiențe în (re)utilizarea datelor pentru a recunoaște cercetătorii;
● Ofertă de expertiză a Asociației.

Acordul contractual / Memorandumul de înțelegere între Comisia Europeană și EOSC semnat la 23 iunie 2021 stabilește metodologia aplicabilă pentru evaluarea acestor angajamente. Pe această bază, angajamentele membrilor Asociației EOSC vor fi stabilite ca o anexă la Acordul contractual / Memorandum de înțelegere. În general, tuturor părților interesate li se va cere să fie exemplare (în limitele propriilor capacități) în condițiile de livrare a datelor deschise și FAIR. Se vor angaja să respecte regulile de participare EOSC și să adopte standardele EOSC. Pragul de aderare la EOSC nu ar trebui stabilit prea ridicat din punct de vedere al cerințelor, astfel încât și comunități de cercetare mai puțin avansate să-și poată uni forțele.

Citiți și: Cloudul European pentru Știința Deschisă (EOSC)
             Participarea la EOSC 

 


Ultima actualizare:  03-09-2021 20:13:58
Sursa:  

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova