ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Știința deschisă în Moldova

Accesări: 1673  Vizitatori unici: 1124

Necesitatea promovării Ştiinţei deschise în Moldova

Necesitatea promovării Ştiinţei deschise în Republica Moldova este determinată de:

1) Trecerea la SD este o politică oficială a Uniunii Europene (UE), iar Republica Moldova şi-a declarat intenţia de a se integra în Spaţiul European de Cercetare (ERA).

Majoritatea documentelor strategice ale UE care țin de dezvoltarea cercetării și inovării recunosc şi promovează SD. Acordul dintre Republica Moldova și UE privind participarea RM la Programul Cadru al UE – Orizont 2020 (ratificat prin Legea nr.142 din 17.07.2014) stabileşte alinierea ştiinței la cerinţele UE. Conform Acordului de Asociere între RM şi UE (ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014) cap. 18, art.99(c) prevede „încurajarea și promovarea punerii în aplicare a instrumentelor TIC pentru o mai bună guvernanță, e-learning și cercetare, digitizarea patrimoniului cultural, dezvoltarea conținutului digital”. Dovada recunoașterii importanței majore a SD pentru Europa este și Apelul de la Amsterdam pentru acțiune în Știință Deschisă. Documentul stabilește 2 ținte la nivel european pentru 2020: 1) Acces Deschis deplin la toate publicațiile științifice, care poate fi accelerat prin noi modele de publicare și 2) o nouă abordare privind reutilizarea optimă a datelor de cercetare, care necesită definiții, standarde și infrastructuri. În cadrul Consiliului European din 26-27 mai 2016, statele UE au ajuns la acorduri referitoare la SD, inclusiv ca datele de cercetare sa fie reutilizate şi accesibile conform principiului „deschise atât cât este posibil, închise atât cât este necesar”.

2) Conceptul SD schimbă radical modul de a face cercetare, iar lipsa de implementare a acestuia în Republica Moldova va face ştiinţa autohtonă necompetitivă.

SD reprezintă o schimbare sistemică în modus operandi al științei și cercetării: afectează modul de efectuare a cercetării și toți actorii săi, crește știința prin facilitarea unei mai mari transparențe, deschideri, interconectare, colaborare și refocalizează știința de la paradigma „publish or perish” (publică sau dispari) la perspectiva cunoașterii distribuite. Ea influenţează ciclul complet de realizare a cercetărilor științifice - de la selectarea subiectelor de cercetare, la efectuarea cercetărilor, utilizarea și reutilizarea acestora - precum și a tuturor actorilor și activităților implicate. Sunt afectate institutele științifice, modalitățile de diseminare și de evaluare a cunoștințelor științifice, inclusiv prin apariția unor noi discipline științifice, a unor procedee novatoare de publicare, utilizarea tot mai activă a blog-urilor științifice și a unor noi modur prin care sunt evaluate calitatea și impactul cercetării.

3) Legislaţia Republicii Moldova prevede anumite elemente de SD care trebuie implementate

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (nr. 259 din 15.07.2004) prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică. Statul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, garantează: susţinere prin asigurarea accesului la informaţii, prin diseminarea acestora (art. 63); asigurarea informaţională a subiectelor activităţii din sfera ştiinţei şi inovării (art. 66); dreptul de acces liber şi nediscriminatoriu la resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice (art. 116). Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 include ca obiectiv dezvoltarea capacităţilor umane, instituţionale şi de infrastructură, iar Planul de acţiuni al strategiei prevede elaborarea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de cercetare-dezvoltare până în 2020, conectarea infrastructurii de cercetare-inovare autohtonă la reţelele europene.

Conceptul documentului strategic cu privire la Știința Deschisă în Republica Moldova până în anul 2030


Știința deschisă în Moldova


Căi de promovare a Științei Deschise în Republica Moldova

În prezent este necesară o politică națională de promovare a SD, întrucat acțiunile întreprinse poartă mai degrabă un caracter răzleț. Principalele elemente pe care ar trebui să și le asume factorii de decizie din Republica Moldova pentru promovarea SD sunt, în opinia noastră, următoarele:

• Asumarea clară a principiilor SD în sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova;

• Aprobarea unei Strategii naţionale privind SD, cu un Plan clar de acţiuni, cu ţinte de atins pe ani;

• Asumarea asigurării costurilor pentru SD, inclusiv pentru crearea şi menţinerea unor sisteme informatice comprehensive şi transparente de colectare şi schimb de informaţie ştiinţifică;

• Susţinerea e-infrastructurii în domeniu (hardware, computing, storage, software, services, governance, etc.) printr-un ecosistem de infrastructuri;

• Modificarea sistemelor de evaluare şi recompensare în conformitate cu obiectivele SD, inclusiv introducerea în sistemul naţional de evaluare a principiilor DORA (The San Francisco Declaration on Research Assessment) şi a Manifestului de la Leiden, explorarea utilizării unor metrici alternative pentru captarea impactului rezultatelor cercetării asupra societății;

• Crearea unui sistem de monitorizare a progreselor înregistrate în promovarea SD şi a unui centru analitico-informaţional în domeniu.

 


Ultima actualizare:  15-11-2023 19:13:51
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova