ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Publicaţii 2014 - 85, comunicări - 33

Accesări: 7912  Vizitatori unici: 3478

Monografii (naţionale/internaţionale) - 3 

 1. BADÂR, I. Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale. Chişinău: AGEPI, 2014, 320 p. ISBN 978-9975-911-90-0. (unele rezultate)
   
 2. BANU, O.; CACE, S.; CACE, C.; CHEIANU-ANDREI, D.; CUCIUREANU, G.; IONESCU, I.; PANAIT, A.; PÂRVAN, A.; ROTARU, S.; SALI, N. Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova / coord: Sorin Cace, Nicolae Sali; Fundaţia Soros-Moldova. Chişinău: Bons Offices, 2014. 99 p. ISBN 978-9975-80-782-1.
   
 3. CUCIUREANU, G. ERAWATCH Country Reports 2013: Moldova. European Commission – Joint Research Centre – Institute for Prospective Technological Studies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 – 44 pp. EUR – Scientific and Technical Research series – ISSN 1831-9424 (online), ISBN 978-92-79-39497-3 (PDF), doi:10.2791/98914
   


Manuale /dicţionare /lucrări didactice (naţionale/internaţionale) - 4
 

 1. BOLUN, I.; ANDRONATIEV, V. Internet şi Intranet. Chişinău: Editura ASEM, 2014. 456 p. ISBN 978-9975-75-698-3.

 2. BOLUN, I.; PRISĂCARU, A.; CROITORU, M.; DOLGHIERU, C.; GLOBA, G.; HÎNCU, B.; NEGARĂ, C. Olimpiada Republicană la Informatică. Ediţia 2014. Chişinău: Editura ASEM, 2014. 75 p.
   
 3. RENGUŢĂ, Mădălina-Bogdan; RUSU, Andrei; CHELAI, Ozten; NICOLA, Aurelian. Medii virtuale multimodale distribuite / Dorin Mircea Popovici (coord.). Bucureşti: Universitaria; ProUniversitaria, 2014. Vol. 1. 354 p. ISBN 978-606-26-0050-1; 978-606-14-0834-4.
   
 4. UNGUREANU, Elena. Dicţionar tematic ilustrat (Locuinţa. Alimentaţia. Vestimentaţia. Îngrijirea corpului). Chişinău: Arc, 2014. 272 p. ISBN 978-9975-61-814-4. (unele rezultate)


Capitole în monografii şi culegeri (naţionale/internaţionale) - 2
 

 1. UNGUREANU, E. Textul faţă cu tehnologia. In: Identităţi discursive : o abordare comparativă şi comunicaţională / ed.: Emilia Parpală. Craiova : Universitaria, 2014, pp. 193-200. ISBN 978-606-14-0821-4.
 2. UNGUREANU, Elena. Dincolo de text: hypertextul. Arc, 2014, 280 p. ISBN 978-9975-61-777-2. (unele rezultate)


Articole în reviste cu factor de impact - 2
- articole în reviste cu factor de impact  1,0 - 2,9

 1. JASER, E.; DOOFESH, Y.; MIHALACHI, L. Gaming concepts for tackling societal challenges: a preliminary survey and analysisInternational Journal of Computers and Technology. 201412(5), 3515-3521. ISSN 2277-3061. (IF pentru anul 2013: 1.341).

- articole în reviste cu factor de impact  0,1 - 0,9 

 1. RUSU, A. Infinitely many precomplete with respect to parametric expressibility classes of formulas in a provability logic of propositionsAnalele Ştiinţifice a Universităţii Ovidius Constanţa. Seria matematica. 2014, 22(1), 247-255. ISSN 1224-1784; EISSN 1844-0835. doi:10.2478/auom-2014-0020 (IF pentru anul 2013: 0.23).


Articole în alte reviste editate în străinătate - 5
 

 1. CARTALEANU, T., COJOCARU, Ir. Hypertext- The Concept which Interconnects Us (Book review). Philobiblon. 2014, 2, 594-598. ISSN 1224-7448
       
 2. CUCIUREANU, G. Cercetarea din Republica Moldova: de la conştientizarea problemelor la abordarea lor adecvata? Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie - Serie nouă. 2014, 3(4), 290-297. ISSN - L 1582-1218 
   
 3. CUCIUREANU, G. , UNGUR, C. Allocation of public funds for research & development in a small country: the case of MoldovaJournal of Applied Economic Sciences. 2014, 2(28), 231-243. ISSN 1843-6110 (SJR – 0,203)
   
 4. STEFANITA, А. Information Society Development: Poland and Republic of Moldova. Економiчний вiсник унiверситету. 2014, 22/1, 51-57. ISSN 2306-546X.
   
 5. ŢURCAN, N. Dezvoltarea sistemului de comunicare ştiinţifică din Republica Moldova şi Accesul Deschis la informaţie. Bibliotheca Septentrionalis. 2014, 2(43). ISSN 1221-3764. (în curs de apariţie)


Articole în reviste naţionale - 17

- categoria B - 12

 1. BADÂR, I.; GUŞAN, A. MIHAI, A. Rolul brevetării invenţiilor în străinătate în contextul mondializării economiei RM. Intelectus. 2014, 1, 23-28. ISSN 1810-7079.
   
 2. BOLUN, I. Monotonia unor metode „voturi-decizie” RP multiopţionale. Economica. 2014, 3(89), 70-79. ISSN 1810-9136.
   
 3. CANŢER Valeriu; DERJANSCHI V.; MINCIUNĂ Vitalie; BILEŢCHI L.; PIŞCENCO M. Acreditarea ştiinţifică: suport sau frână a procesului inovaţional? Akademos. 2014, 4(35), 72-80. ISSN 1857-0461 (în curs de apariţie).  
   
 4. CUCIUREANU, G.; MINCIUNĂ, V. Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc şi pentru Republica MoldovaAkademos. 2014, 4, 55-65. ISSN 1857-0461.

 5. CUCIUREANU, G.; MINCIUNĂ, V. Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor Uniunii InovăriiEconomie şi Sociologie. 2014, 4, 104-110. ISSN 1857-4130.  
   
 6. HOLBAN, I., COTUN, C. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiinţei Republicii Moldova (probleme, principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii). Intellectus. 2014, 1, 57-72. ISSN 1810-7079.
   
 7. HOLBAN, I., COTUN, C. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiinţei Republicii Moldova (probleme, principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii) (2). Intellectus. 2014, 2, 60-73. ISSN 1810-7079.

 8. HOLBAN, I., COTUN, C. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiinţei Republicii Moldova (probleme, principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii) (3). Intellectus. 2014, 3, 81-92. ISSN 1810-7079.

 9. ROŞCA, A.; CUCIUREANU, G. Evaluarea ca element indispensabil al scientometriei: unele repere teoretice. Akademos, 2014, 3, 45-50. ISSN 1857-0461 
   
 10. RUSANOVSCHI, V.; DUCA, V.; ONIŞORU, V. Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI. Intellectus. 2014, 2, 39-41. ISSN 1810-7079.
   
 11. SHKODA, T., STEFANITA, A. Impactul societăţii informaţionale asupra managementului capitalului uman (studiu de caz: întreprinderile de transport aerian)Economie şi Sociologie. 2014, 1, 9-15. ISSN 1857-4130.

 12. UNGUR, C. , CUCIUREANU, G. Consideraţii privind politica statului în domeniul finanţării ştiinţei şi inovării în Republica Moldova. Intellectus. 2014, 2, 52-59. ISSN 1810-7079. 

- categoria C - 5

 1. BURLACU, N.; BUJOR, L. Structura potențialului economic al activității comerciale antreprenoriale. Studii Economice. 2014, 4. ISSN 1857-226X. (în curs de apariţie).
   
 2. COJOCARU, I.; COJOCARU Ir., Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013Administrarea publică. 2014, 4(84), 84-92. ISSN 1813-8489.
   
 3. HOLBAN, I. Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare. Meridian ingineresc. 2014, 1, 11-18. ISSN 1683-853X.
   
 4. HOLBAN, I. Rolul factorului ştiinţific în alegerea vectorului european de dezvoltare în Republica Moldova. Fizica şi tehnologiile moderne. 2014, vol. 12, 1-2(45-46), 18-26. ISSN 1810-6498.
   
 5. RUSANOVSCHI, V.; STOICEV, P.; RUSANOVSCHI, M. Comparasion of Geometric Parameters of cations in cobalt (III) and rhidium (III) compounds. Meridian ingineresc. 2014, 2, 55-58. ISSN 1683-853X.


Articole în alte reviste naţionale - 2

 1. HARIN, A.; BURLACU, N.; BUJOR, L. Clasificarea priorităților de dezvoltare a potențialului economic al structurilor comercial-antreprenoriale. Analele Universității Libere Internațională din Moldova. Seria „Economica”. 2014, vol. 17. ISSN 978-9975-9747-5-2. (în curs de apariţie).
   
 2. ŢURCAN, N. Comunicarea ştiinţifică în contextul Accesului Deschis la informaţie. Bibliopolis. 2014, 1(55), 10-45. ISSN 1811-900X.


Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegereri (naționale/internaționale) - 19

 1. BOLUN, I. Disproportionality of Multi-optional PR Voting Systems. In: Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău, Moldova: Proceedings IMCS-50. Chişinău: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014, pp. 471-476. ISBN 978-9975-68-244-2. 
   
 2. BOLUN, I. Unele proprietăţi ale metodelor „voturi-decizie” RP. In: Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014. Vol. II. Chişinău: Editura ASEM, 2014, pp.
   
 3. CUCIUREANU, G.; HOLBAN, I.; BOTNARU, V. Asigurarea cu resurse umane a cercetării în Republica Moldova: cum răspundem provocărilor: In: Lucrările ediţiei a IX-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică “Cercetare economic în condiţiile globalizării”, INCE, Chişinău, 16-17 octombrie. Chişinău, 2014, vol. II, pp. 192-197. ISBN 978-9975-4185-2-2.
   
 4. CUJBA, R. Dezvoltarea cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. Încotro mergem şi unde vrem să ajungem. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, conf. şt. intern. a doctoranzilor. (10 martie 2014; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei : viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze. Chişinău: Artpoligraf, 2014, pp. 104-105. ISBN 978-9975-4257-2-8. 
   
 5. GRECU, M. Modele metrice de evaluare a interoperabilității sistemelor de e-Guvernare. In: Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014 (doctoranzi, masteranzi şi studenţi). Ed. a XII-a, Academia de Studii Economice din Moldova, 4 - 5 aprilie 2014. Chişinău: ASEM, 2014. (în curs de apariţie).
   
 6. GRECU, M. Aspecte conceptuale privind interoperabilitatea semantică în sistemele de e-Guvernare. In: Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014. Chişinău: Editura ASEM, 2014, vol. II. (în curs de apariţie).
   
 7. GRECU, M. Modele de interoperabilitate semantică în sistemul de e-Guvernare. In: Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014. Chişinău: Editura ASEM, 2014, vol. II. (în curs de apariţie).
   
 8. GUZUN, M.; COJOCARU, I.; IONESCU, R. Securitatea informației - imperativ al timpului. In: VIII International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, October 22-25, 2014. Chişinău, 2014.
   
 9. HOLBAN, I. Nicolae Donici – ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru. In: Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere: Simpozionul Internaţional, 8 sept. 2014. Bucureşti: CRIFST, 2014, p. 15.
   
 10. HOLBAN, I.; CUCIUREANU, G.; COJOCARU, I.; COTUN, C. Managementul resurselor umane în domeniul CDI – o problemă de prim rang pentru economia Republicii Moldova. In. Lucrările ediţiei a IX-a a Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-Practică “Cercetare economic în condiţiile globalizării”, INCE, Chişinău, 16-17 octombrie. Chişinău, 2014, vol. II, pp. 226-234. ISBN 978-9975-4185-2-2
   
 11. HOLBAN, I.; GRIGORIŢĂ, M.I. Pe urmele astronomului Nicolae Donici. In: Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere: Simpozionul Internaţional, 8 sept. 2014. Bucureşti: CRIFST, 2014, pp. 15-16.
   
 12. IZBAȘ, O.; RUSU, A. On absence of finite approximation relative to model completeness in the propositional provability logic. In: Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău, Moldova: Proceedings IMCS-50. Chişinău: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014, pp. 98-101. ISBN: 978-9975-68-244-2.

 13. RUSANOVSCHI, V.; AVRAM, A. Numeric modeling and analytical solution of ionizing irradiation induced charge in MOSFET structure oxide. In: ISETS’14. The conference proceedings of 11th International Symposium on Electronics and Telecomunications, November 14-15 2014, Timisoara, Romania. Timişoara: IEEE, 2014, pp. 29-32. IEEE Catalog Number: CFP1403L-CDR. ISBN 978-1-4799-7265-4.
   
 14. RUSU, A. On ontology of research, development and innovation in Republic of MoldovaIn: Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău, Moldova: Proceedings IMCS-50. Chişinău: Institute of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova, 2014, pp. 553-556. ISBN: 978-9975-68-244-2.

 15. SHKODA, T.; STEFANITA, A. Talent Management in Air Transport Enterprises.  In: Modern Management Strategic Imperatives (MMSI-2014): 2nd international scientific and practical conference, 22-23 May 2014. Kyiv: KNEU, 2014, pp. 32-35.

 16. ŢURCAN, Nelly. Biblioteca universitară în contextul comunicării ştiinţifice: rezultatele unui sondaj. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2014, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 3-5. ISBN 978-9975-71-569-0.
   
 17. ŢURCAN, N. Rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în promovarea şi evaluarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova. In: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2014, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 3-5. ISBN 978-9975-71-569-0.
   
 18. UNGUREANU, E.; FRIPTULEAC, L. Hypertextualitatea în spaţiul reţelelor sociale. In: Probleme de didactică şi gramatică ale limbilor moderne: Actele Conferinţei Internaţionale in memoriam Eugenia Pavel, Chişinău, 26 aprilie 2013. Chişinău: CEP USM, 2014, pp. 319-323.
   
 19. UNGUREANU, E. "Homo digitus: ctrl + alt + delete", In: „Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri”, Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 23-24 mai 2014, Chişinău: CEP USM, 2014, p. 72-79, ISBN: 978-9975-71-578-2.
   

Publicaţii electronice  - 3

 1. CUCIUREANU, G.; SPIESBERGER, M. ERAWATCH Country Fiche: Republic of Moldova, 2014. ERAWATCH Platform on Research and Innovation policies and systems [online]. 2014. Disponibil: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/md/country

 2. UNGUREANU, E. Dicţionar tematic ilustrat (Locuinţa. Alimentaţia. Vestimentaţia) http://idsi.md/dictionar_tematic_ilustrat.
   
 3. UNGUREANU, E. Textul si -textele. http://idsi.md/textul-si-textele


Teze de doctorat - 1

 1. COJOCARU, I. Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova. Autoref. tezei de dr. în informatică. Chişinău, 2014. 30 p
   


Alte publicaţii  - 6

 1. Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova / Ig. Cojocaru, Gh. Cuciureanu, N. Ţurcan [et al.]; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. 54 p. ISBN. 978-9975-3020-1-2.
   
 2. Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 / Iu. Badîr, V.Botnaru, L. Bujor [et al.]; Inst. de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, 2014. 72 p. ISBN 978-9975-3020-0-5.
   
 3. RUSANOVSCHI, V. Ghid-uri de referinţă rapidă: Depunerea on-line a cererilor OPI, 12 p., Achitarea tarifelor on-line, 14 p., Ghid Mandatar Autorizat, 7 p. AGEPI, Chişinău, 200ex., 26 mai 2014.
   
 4. RUSANOVSCHI, V. Achitarea tarifelor on-line, 14 p. AGEPI, Chişinău, 2014.
   
 5. RUSANOVSCHI, V. Ghid Mandatar Autorizat, 7 p. AGEPI, Chişinău, 2014.
   
 6. RUSANOVSCHI, V. Aspectul geometric al cationilor metalelor tranzitive Co(III) și Rh[(III) care conțin liganzi TSC (Tiosemicarbazid) și THIO (Halcogencarbamid). In: Lucrare dedicata aniversarii a 50 ani UTM. Chişinău: UTM, 2014. (în curs de apariţie)

Comunicări - 30

 1. BOLUN, I. Disproportionality of Multi-optional PR Voting Systems. Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău.
   
 2. BOLUN, I. Unele proprietăţi ale metodelor „voturi-decizie” RP. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014, ASEM, Chişinău.
   
 3. COJOCARU, I. „Conceptul Cloud de implementare a guvernării electronice în Republica Moldova şi realizările programului strategic de modernizare tehnologică a Guvernării”. Global ICT Seoul Forum “Global Collaboration for Creative Economy”, 18 noiembrie 2014, Seoul, Coreea de Sud.
   
 4. COJOCARU, I. „Experienţa şi parcursul Republicii Moldova în procesul de implementare a guvernării electronice”. Conferinţa organizată la Institutul de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie din Coreea de Sud (KAIST) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru promovarea industriei IT din Coreea de Sud (NIPA), 19 noiembrie 2014, Seoul, Coreea de Sud
   
 5. COJOCARU, I. Prezentarea lucrării „Indicatori Cercetare-Dezvoltare 2020”. Masa rotundă „Indicatori Cercetare-Dezvoltare 2020”, AŞM, 13 noiembrie 2014, Chişinău.

 6. COJOCARU, I. Sisteme informaţionale în suportul managementului activităţii de cercetare din RM14 aprilie 2014, Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi.

 7. COŞULEANU, I.; COJOCARU, I. Open source solutions for eGovernment Projects in the World and in Moldova. Moldova ICT Summit 2014. 15 mai 2014, Chişinău.
   
 8. CUCIUREANU, G.; HOLBAN, I.; BOTNARU, V. Asigurarea cu resurse umane a cercetării în Republica Moldova: cum răspundem provocărilor. Economic growth in conditions of globalization: Intern. Scientific and Practical Conf. 9th ed., Oct. 16-17, 2014, INCE. Chişinău.
   
 9. CUJBA, R. Dezvoltarea cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. Încotro mergem şi unde vrem să ajungem. Conferinţa ştiinţifică a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, 10 martie 2014, Chişinău.
   
 10. GUZUN, M.; COJOCARU, I.; IONESCU, R. Sistemul de management al securității informaționale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare. ICMCS-2014. “Microelectronics and Computer Science”, International Conference (8, 2014; Chişinău). The 8th International Conference on „Microelectronics and Computer Science”: The 50th anniversary of Technical University of Moldova, Oct. 22-25, 2014 Chişinău. pp. 362-365. ISBN 978-9975-45-329-5.
   
 11. HOLBAN, I. Lecţie pentru copii: „De la Universul Credinţei la Universul Ştiinţei”. 18 aprilie 2014, MOLDEXPO.
   
 12. HOLBAN, I. Nicolae Donici – ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru. Simpozionul Internaţional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere”, 8 sept. 2014. Bucureşti, Academia Română, Bucureşti.
   
 13. HOLBAN, I. Participare la inaugurarea memorialului din comuna Mingir. 11 mai 2014.
   
 14. HOLBAN, I. Vectorul European de dezvoltare a Republicii Moldova. Conştientizare şi alegere. Lansarea cărţii „Vectorul European de dezvoltare a Republicii Moldova. Conştientizare şi alegere”, IDSI “Viitorul”, Chişinău, 25 iunie 2014.
   
 15. HOLBAN, I.; CUCIUREANU, G.; COJOCARU, I.; COTUN, C. Managementul resurselor umane în domeniul CDI – o problemă de prim rang pentru economia Republicii Moldova. Economic growth in conditions of globalization: Intern. Scientific and Practical Conf. 9th ed., oct. 16-17, 2014, INCE. Chişinău.
   
 16. HOLBAN, I.; GRIGORIŢĂ, M.I. Pe urmele astronomului Nicolae Donici. Simpozionul Internaţional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere”, 8 sept. 2014. Bucureşti, Academia Română, Bucureşti.
   
 17. HOLBAN, I.; GRIGORIŢĂ, M.I. Pe urmele astronomului Nicolae Donici, ctitorul unei citadele ştiinţifice la Nistru. The 5-th Conference of Physicists of Moldova, October 22 – 25, 2014, Chişinău.

 18. IZBAȘ, O.; RUSU, A. On absence of finite approximation relative to model completeness in the propositional provability logic. Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău.
   
 19. MINCIUNĂ, V. Acreditarea ştiinţifică: suport sau frână a procesului inovaţional? / Raport în plen, Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediţia XVI-a „Probleme actuale ale protecţiei, respectării si valorificării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală”, Chişinău, 24-25 aprilie 2014.
   
 20. RUSANOVSCHI, V. Automatization of business processes for the Agency of IPR protection using Drupal Platform. Moldova ICT Summit 2014. 15 mai 2014, Chişinău.
   
 21. RUSANOVSCHI, V.; ONIŞORU, V.; DUCA, V. Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI. Simpozionul anual „Lecturi AGEPI”, Ediţia a XVI-a „Probleme actuale ale protecţiei, respectării şi valorificării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală”, 24-25 aprilie 2014, Chişinău.
   
 22. RUSANOVSCHI, V. Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI. Adunarea trimestrială a mandatarilor autorizaţi, 22 mai 2014, AGEPI, Chişinău.
 23. RUSU, A. On ontology of research, development and innovation in Republic of Moldova. Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-5: dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science, 19-23 aug. 2014, Chişinău.
   
 24. SHKODA, T.; STEFANITA, A. Talent Management in Air Transport Enterprises. 2nd international scientific and practical conference, 22-23 May 2014, Kyiv, Ucraina.
   
 25. ŢURCAN, N. Accesul Deschis pentru optimizarea comunicării ştiinţifice şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice din Republica Moldova. Conferinţa publică în cadrul Săptămânii internaţională a Accesului Deschis la ULIM, 24 octombrie, 2014, Chişinău.
   
 26. ŢURCAN, N. Biblioteca universitară în contextul comunicării ştiinţifice: rezultatele unui sondaj. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2014, Chişinău.
   
 27. ŢURCAN, N. Rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în promovarea şi evaluarea producţiei ştiinţifice din Republica Moldova. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2014, Chişinău.
   
 28. ŢURCAN, N. Vizibilitatea revistelor ştiinţifice din Republica Moldova. Seminar de prezentare IBN şi EXPERT online la Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi, 14 aprilie 2014, Bălţi.
   
 29. UNGUREANU, E. Scriitura și lectura de mâine. Seminar de prezentare IBN şi EXPERT online la Universitatea de Stat “A.Russo” din Bălţi, 14 aprilie 2014, Bălţi.
   
 30. UNGUREANU, E. Textul ca aer. Science Slam în Moldova, 30 mai 2014, Chişinău. 


Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării (emisuni TV/radio, articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.) - 24

- emisiuni TV/radio - 3

 1. CUCIUREANU, G. Şcolile doctorale în Republica Moldova. TRM. Emisiunea „Ştiinţă şi inovare” [online]. 2014, 26 iulie. Disponibil: http://trm.md/ro/tiin-a-i-inovare/stiinta-si-inovare-emisiune-din-26-iulie-2014/
 2.  

 3. HOLBAN, I. Participarea împreună cu profesorul Magda STAVINSCHI şi scriitorului Florin IARU la o emisiune televizată din ciclul “Mistere şi conspiraţii”, TVR2, consacrată vieţii şa activităţii astronomului Nicolae Donici, 26 iulie 2014. Disponibil: http://www.tvrplus.ro/emisiune-mistere-si-conspiratii-7038
 4.  

 5. HOLBAN, I. Nicolae Donici – un Einstein al Basarabiei. Ştiinţă şi inovare. TV, Moldova 1, 22 noiembrie 2014, 10:00. Disponibil: http://trm.md/ro/tiin-a-i-inovare/stiinta-si-inovare-emisiune-din-22-noiembrie-2014/.
 6.  

articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. - 21

 1. CUCIUREANU, G. Bisericile Basarabiei. Ce ştim noi despre ele? Făclia. 2014, nr. 5, 7 februarie. ISSN 1857/3010
   
 2. CUCIUREANU, G. Cum modificăm legislaţia în educaţie şi cercetare? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 9 octombrie 2014. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2014/10/09/cum-modificam-legislatia-in-educatie-si-cercetare/
   
 3. CUCIUREANU, G. Doar cercetătorii sunt vinovaţi? Platforma de comentarii, bloguri şi opinii a PUBLIKA.MD [online]. 2014, 19 mai. Disponibil: http://vox.publika.md/stiinta/doar-cercetatorii-sunt-vinovati-513443.html
   
 4. CUCIUREANU, G. Doctoratul pe scurt. Aşa va fi şi la noi? Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 2014, 14 ianuarie. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com/2014/01/14/doctoratul-pe-scurt-asa-va-fi-si-la-noi/
   
 5. CUCIUREANU, G. Efectele educaţiei doctorale: Ce este mai important în doctorat: teza sau candidatul? Site-ul Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare [online]. 2014, 3 martie. Disponibil: http://www.cnaa.acad.md/news/2014/03032014/
   
 6. CUCIUREANU, G. Finanțarea publică a cercetării în Republica Moldova: un ciclu nou, abordare veche? Platforma de comentarii, bloguri și opinii a PUBLIKA.MD [online]. 2014, 19 iunie. Disponibil: http://vox.publika.md/stiinta/finantarea-publica-a-cercetarii-in-republica-moldova-un-ciclu-nou-abordare-veche-514450.html
   
 7. CUCIUREANU, G. Politica cercetării în viziunea experţilor din România. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 2014, 23 aprilie. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com/2014/04/23/politica-cercetarii-in-viziunea-expertilor-din-romania/
   
 8. CUCIUREANU, G. Prof. M.Patraş: Se impune de-cumetri-zarea şi de-fini-zarea ştiinţei. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 2014, 2 mai. Disponibil: http://cuciureanul.wordpress.com/2014/05/02/prof-m-patras-se-impune-de-cumetri-zarea-si-de-fini-zarea-stiintei/
   
 9. CUCIUREANU, G. Strategia cercetării-dezvoltării nu este importantă pentru Republica Moldova? Platforma de comentarii, bloguri şi opinii a PUBLIKA.MD [online]. 2014, 17 ianuarie. Disponibil: http://vox.publika.md/stiinta/strategia-cercetarii-dezvoltarii-nu-este-importanta-pentru-republica-moldova-510087.html
   
 10. CUCIUREANU, G. Reforma studiilor doctorale. Viziunea CNAA. Consiliul Național de Acreditare și Atestare [online]. 17 aprilie 2014. Disponibil: http://www.cnaa.acad.md/i/news/2014/18042014/reforma-doctorat-cuciureanu.pdf.
   
 11. CUCIUREANU, G. „Savantul” lui I.L.Caragiale. Blog Gheorghe Cuciureanu [online]. 30 iunie 2014. Disponibil: https://cuciureanul.wordpress.com/2014/06/30/savantul-lui-i-l-caragiale/.
   
 12. HOLBAN, I. Vectorul european. Conştientizarea faptului alegerii de către Republica Moldova a vectorului european de dezvoltare. Timpul [online]. 2014, 27 martie: Disponibil: http://www.timpul.md/articol/contientizarea-faptului-alegerii-de-catre-r--moldova-a-vectorului-european-de-dezvoltare-57126.html
   
 13. HOLBAN, I. Deschiderea Concursului de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”: organizat la Liceul Teoretic cu Profil Real „Mihai Marinciuc” (ediţia a IV-a, 21 – 23 noiembrie 2014, clasele a VI-a – a XI-a). Chişinău, 21 noiembrie. 2014.
   
 14. HOLBAN, I. Opinia profesorului Holban cu privire la opţiunea europeană a R. Moldova. Unimedia.md: Portal de ştiri [online]. 2014, 21 ianuarie. Disponibil: http://unimedia.info/stiri/doc-opinia-profesorului-holban-cu-privire-la-optiunea-europeana-a-r--moldova-71075.html
   
 15. HOLBAN, I. Vectorul European de dezvoltare a Republicii Moldova. Conştientizare şi alegere [online] / Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale. Chişinău: IDIS “Viitorul”, 2014. 19 p. Disponibil: http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=299&id=4401
   
 16. HOLBAN, I. Учитель. В кн.: Кредо життя – наука (До 80-риччя вид дня рождения Петра Михайловича Томчука. Киiв: Видавничий дiм „Простiр”, 2014, pp.18-19
   
 17. HOLBAN, I. BĂBĂLĂU, V. Omul muncii – Omul lui Dumnezeu (schiţă de portret al medicului Alexei Chirlici). Literatura şi Arta, 2014, 18(3583), 30 aprilie.
   
 18. HOLBAN, I. Lumină, cât mai multă lumină, „Făclie”! Făclia, 2014, 36 (3338), 3 octombrie 2014.
   
 19. UNGUREANU, E. Civilizația europeană și valorile umanității (o conferință dedicată “omului nou al Europei”. Universitatea. 2014, nr. 1(157), 29 august.
   
 20. UNGUREANU, E. Expoziţie şi lansarea monografiei „Dincolo de text: hypertextul” (Chişinău: Arc, 2014) la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A.Lupan” a AŞM, 13 martie 2014, Chişinău.
   
 21. UNGUREANU, E. Lansarea „Dicţionarului tematic ilustrat” în cadrul Salonului Internaţional de Carte la Biblioteca Naţională, 2 septembrie 2014, Chișinău.

 


Ultima actualizare:  23-09-2020 22:07:14
Sursa:   IDSI

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova