ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

SSD pentru selecţia, finanţarea şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică cu finanţare publică

Accesări: 7110  Vizitatori unici: 3110

Codul                    11.817.08.51A

Durata                   2011 - 2012

Conducătorul        Igor Cojocaru (2011), mem.cor. Constantin Gaindric (2012)

Cuvinte-cheie

Sisteme-suport de decizie, tehnologii web, managementul documentelor, depozite de date, interoperabilitate

Rezumatul proiectului

Proiectul prevede desfăşurarea de cercetări aplicative pentru realizarea unui SSD bazat pe tehnologii web, dedicat evaluării, selecţiei şi gestionării proiectelor de cercetare finanţate din fonduri publice. Sistemul va fi conceput, începând cu nucleul său, pentru o asistare multi-criterială şi multi-iteraţie a deciziei individuale şi de grup a experţilor evaluatori şi a factorilor responsabili de la nivelul unităţilor de cercetare, organismelor centrale finanţatoare şi Academiei de Ştiinţe. 

PUBLICAȚII 2012

Reviste naţionale de categoria B

 1. Crearea instrumentelor de memorie digitală pentru evaluarea ştiinţei: imperative şi impedimente
  Cojocaru I., Ungureanu E.
  Intellectus, nr. 1, 2012,p. 57-66
   
 2. Riscuri ce intervin în procesul de realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova: analiza opiniei cercetătorilor (directorilor de proiecte)
  Cojocaru I., Cuciureanu G.
  Intellectus, nr.3, Chişinău, 2012, pp. 79-85 


Reviste naţionale de categoria C

 1. Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor publice informaţionale în cadrul spaţiului adminsitartiv european
  Ştefaniţa A.
  Administrarea Publică, an. 2012, octombrie – decembrie 2012, nr. 4, pp. 117-121  
   
 2. Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. Studiu Comparativ
  Rotaru A., Cujba R., Alexeeva S.
  Akademos nr. 1 (24), 2012, pp. 32-36
   
 3. Evaluarea si acreditarea ştiinţifică - una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare
  Canțer V., Toma S., Minciună V., Bilețchi L.
  Akademos, nr.4, 2012, pp.19-25
   
 4.  Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu comparativ regional
  Rotaru A., Cujba R., Alexeeva S.
  Akademos, nr. 4, 2012, pp. 48-50


Articole în alte reviste naţionale

 1. Sistemele suport pentru decizii (SSD) utile şi în business
  Mihalachi S.
  INNO views, Buletinul informativ-analitic al Agentiei pentru Inovare si Trasnfer Tehnologic, 2012, p.9 


Articole în reviste de specialitate din străinătate

 1. Google Apps for Education – a powerful solution for global scientific classrooms with learner centred environment
  Elena Railean
  International Journal of Computer Science Research and Application. 2012, Vol. 2 Issue 2, p.19-27 


Articole în culegeri naționale/internaționale

 1. Teoria jocurilor în sisteme suport decizie
  Svetlana MIHALACHI
  A IV-a Conferinţă Internaţională “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”, UTM, Chişinău, 18 mai 2012, pp. 117-122
   
 2. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova prin prisma evaluărilor externe
  Cuciureanu G. 
  Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale “Competitivitatea şi economia cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2012, Academia de Studii Economice din Moldova
   
 3. Scientific publications of scientists from the Republic of Moldova in the field of nanotechnologies and nano-materials (plenary report)
  Cojocaru I.
  International Scientific Conference, “10 years of nanotehnology development in the Republic of Moldova”, October 22 – 23rd, 2012, Balti
   
 4. Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
  Cojocaru I.
  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2012
   
 5. Noul Turn Babel sau de la homo sapiens la homo hypertextus (digitalis, linkus)
  Elena Ungureanu 
  Comparatism, identitate, comunicare / Carmen Popescu (coord.), Craiova, Editura Universitaria, 2012, p. 462-472 


Comunicări orale la conferințe din țară/străinătate
 

 1. Sistemul de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova prin prisma evaluărilor externe
  Cuciureanu G. 
  Lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale “Competitivitatea şi economia cunoaşterii”, 28-29 septembrie 2012, Academia de Studii Economice din Moldova
   
 2. Scientific publications of scientists from the Republic of Moldova in the field of nanotechnologies and nano-materials (plenary report)
  Cojocaru I.
  International Scientific Conference, “10 years of nanotehnology development in the Republic of Moldova”, October 22 – 23rd, 2012, Balti
   
 3. Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
  Cojocaru I.
  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2012
   
 4. e-Infrastructura ACADEMICA – platformă pentru creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova
  Cojocaru I. 
  Conferinţa 6-a RENAM UC – 2012 “NREN: oportunităţi de dezvoltare în Moldova”, 17 mai 2012, Chişinău, Moldova


PUBLICAȚII 2011
 

Captiole în monografii - ediţii naţionale/internaționale 

 1. Managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare: între globalizare şi provincializare
  Cuciureanu G.
  Monografie. Chişinău: Proedit, 2011, 294 p.
   
 2. Issues and challenges associated with the design of electronic textbook
  Elena Railean
  In: B.H. Khan (Ed.), User Interface Design for Virtual Environments: Challenges and Advances. Hershey, PA: IGI Publishin, 2012, p. 238-256


Reviste naţionale de categoria B

 1. Moldova ştiinţifică este prezentă pe portalul Comisiei Europene
  Cuciureanu G.
  Intellectus, nr. 4, 2011, pp. 52-56


Reviste naţionale de categoria C

 1. Implementarea sistemului integrat de management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
  Cojocaru Irina
  Akademos nr. 4 (23), 2011, pp. 74-79


Articole în culegeri naţionale/ internaţionale
 

 1. Utilizarea rezultatelor ştiinţifice recunoscute internaţional în managementul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
  Cuciureanu G.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 218-222
   
 2. Asigurarea cu echipament ştiinţific a organizaţiilor ştiinţifice din Republica Moldova în perioada 2006-2010
  Cuciureanu G., Graur I.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 223-227. 
   
 3. Cererea de inovare ca element al politicilor în Republica Moldova
  Cuciureanu G., Ungur C.
  Materialele Conferinţei naţionale „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”, 10 noiembrie 2011, AŞM, Chişinău, pp. 194-199
   
 4. Dezvoltarea capitatului uman în domeniul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova
  Cujbă R., Alexeeva S., Rotaru A. 
  Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „REPUBLICA MOLDOVA: 20 DE ANI DE REFORME ECONOMICE”, 23-24 septembrie 2011, ASE, Chişinău, p. 165-169. 
   
 5. Integrarea ştiinţei şi educaţiei - baza dezvoltării societăţii cunoaşterii
  Cujbă R., Alexeeva S.
  Materialele Conferinţei ştiinţifice „Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova”, 8 aprilie 2011, AŞM, Chişinău, p. 146-149. 
   
 6. De la proiecte prin rapoarte către indicatori: dezvoltarea sistemelor informatice în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova
  Cojocaru Igor
  Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2011, 14-15 aprilie, 2011, ASEM, Chişinău, pp. 199-203

 7. Suportul informaţional al evaluării competenţelor echipei de proiect în sfera ştiinţei şi inovării
  Cojocaru Igor
  Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „REPUBLICA MOLDOVA: 20 DE ANI DE REFORME ECONOMICE”, 23-24 septembrie 2011, ASE,  Chişinău
   
 8. Google Apps for Education – a powerful solution for global scientific classrooms
  Railean E.
  Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning, October 28-29, 2011, pp. 340-346
   
 9. Foray into the Stroke management study using ICT solutions
  Zamşa E.
  Proceedings of the International Workshop on Intelligent Information Systems, September 13-14, 2011, pp. 260-263
   

Teze de masterat (2):

 1. „Practici de elaborare a politicilor de prestare a serviciilor publice informaţionale în cadrul Spaţiului Administrativ European” - Anastasia ŞTEFANIŢA, programul de masterat Politici şi Servicii Publice, USM, Chişinău, 9 iunie 2012

 2. „Aspecte privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor” - Olga MAZÎLU, programul de masterat „Managementul resurselor umane”, ASE, Chişinău, 15 mai 2012


Teze de licenţă (2):

 1.  „Proiectarea şi implementarea unei platforme multisite pentru crearea site-urilor instituţiilor publice locale. Infrastructura sistemului” - Andrei JECHIU, UTM, FCIM TI-081
   
 2. „Proiectarea şi implementarea unei platforme multisite pentru crearea site-urilor instituţiilor publice locale. Gestiunea fluxurilor de lucru” - Hîrbu Vadim, UTM, FCIM TI-081
   

Certificat de înregistrare în Registrul de Stat

 


Ultima actualizare:  13-09-2016 20:08:01
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova