ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Dezvoltarea suportului informaţional pentru efectuarea studiilor scientometrice în Republica Moldova (2013-2014)

Accesări: 4821  Vizitatori unici: 2509

Codul                    13.817.18.05A

Durata                   2013 - 2014

Conducătorul        dr. Gheorghe Cuciureanu

Cuvinte-cheie

Scientometrie, sisteme informaţionale, sfera CDI, evaluare, vizibilitate 

Rezumatul proiectului

Proiectul îşi propune să dezvolte suportul informaţional pentru realizarea cercetărilor scientometrice în RM.  Se urmăreşte facilitarea administrării cercetării în baza studiilor scientometrice efectuate în cadrul proiectului, fundamentarea ştiinţifică prin suportul informaţional a deciziilor luate în sfera ştiinţei şi inovării, creşterea accesului la resursele informaţionale şi sporirea vizibilităţii comunităţii CDI. Pentru realizarea acestui scop se prevede elaborarea serviciilor electronice de depunere şi evaluare online a dosarelor pentru acreditarea revistelor ştiinţifice, a dosarelor pentru abilitarea cu drept de conducător de doctorat, dezvoltarea conceptului de Open acces în Republica Moldova şi prezentarea online a revistelor naţionale acreditate; perfecţionarea instrumentelor existente în vederea generării informaţiilor relevante şi iniţierea cercetărilor scientometrice.

Realizarea acestor acţiuni va spori gradul de asigurare a procesului de luare a deciziilor cu un suport informaţional-analitic. Asigurarea unei baze veridice pentru luarea deciziilor în domeniu reclamă dezvoltarea studiilor scientometrice.

LIVRABILE 2014

 1. Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei Naţionale de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020
 2. Livrabil "Dezvoltarea metodologiei accesului la articolele revistelor din Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN)"
 3. Livrabil "Propuneri pentru Regulamentul cu privire la evaluarea revistelor ştiinţifice din Republica Moldova" (Anexa: Lista BD internaţionale indexate acceptate de CSŞDT)
 4. Studiu: evaluare a prezenţei, conţinutului şi calităţii paginilor web ale organizaţiilor din sfera CDI din Republica Moldova
 5. Livrabil "Tipuri de rezultate ştiinţifice", Anexe
 6. Livrabil "Ontologiile aferente procesului de evaluare a proiectelor de CDI"
 7. Specificaţia tehnică "Generarea listei publicaţiilor din IBN pentru diferite rapoarte"
 8. Specificaţia tehnică "Vizualizarea grafică a datelor statistice în IBN"
 9. Specificaţia tehnică "Modul de înregistrare a hotărîrilor CNAA în IBN privind acreditarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice"
 10. Specificaţia tehnică "Registrul gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice acordate începând cu 1993"
 11. Specificaţia tehnică "Sistemul Indicatori CDI"

 

PUBLICAŢII 2014


LIVRABILE 2013

 1. Consolidarea echipei de cercetare în domeniul scienticii şi stabilirea direcţiilor de cercetare
 2. Analiza informaţiilor privind utilizarea diferitor sisteme informaţionale din domeniul scientometriei din alte ţări
 3. Surse primare de informaţie accesibile în Republica Moldova pentru executarea studiilor scientometrice
 4. Studiul SI din sfera CDI din RM din perspectiva generării datelor pentru cercetări scientometrice
 5. Caietul de sarcini pentru modulul de generare şi prelucrare a datelor utilizate în cercetări scientometrice
 6. Studiu privind informatizarea sferei CDI (2009-2012)
 7. Recomandări de îmbunătățire a EXPERT online și IBN în vederea generării informației pentru studii scientometrice


DOCUMENTE (LIVRABILE)
 PREGĂTITE EXTRAPLAN 2013

 1. Cadrul metodologic pentru evaluarea proiectelor şi programelor de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova
 2. Glosar de termeni aferenți procesului de evaluare a proiectelor CDI
 3. Regulamentul privind suportul informațional al paginii web oficiale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. Regulament privind suportul tehnico-tehnologic al paginii web oficiale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 5. Cerinţele obligatorii pentru paginile web ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării
 6. Compararea documentelor cu privire la Concursul proiectelor în cadrul Academiei de Ştiinţe şi oferirea granturilor de către Fondul Ecologic Naţional
 7. Analiza comparativă a indicatorilor economico-financiari a organizaţiilor bugetare şi a agenţilor economici din sfera cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)
 8. Analiza comparativă de evaluare ex-ante a propunerii de proiect cu Formularele de înaintare a propunerii de proiect în sfera ştiinţei şi inovării
 9. Practici internaţionale privind evaluarea programelor / proiectelor
 10. Analiza comparativă între Rapoartele intermediare prezentate la organizaţiile aferente AŞM responsabile de anumite tipuri de proiecte: CFCFA, CPI, AITT, precum şi analiza comparativă a Criteriilor de evaluare de progres / intermediară a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării cu Rapoartele intermediare
 11. Practici internaţionale privind implementarea certificatelor digitale (semnaturilor digitale) de securitate în sferele de educaţie, de cercetare, de cultură etc. 


PUBLICAȚII 2013

EVENIMENTE ORGANIZATE DE IDSI 2013

 1. „Seminar tehnico-ştiinţific dedicat calculului performant”  în comun cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM, UTM, USM (24 aprilie 2013)
 2. Lecţie publică "Advanced Multimedia Simulation with Haptic Feedback and Web3D" prezentată de dr. Felix G. Hamza-Lup,Armstrong Atlantic State University (28 mai 2013) 
 3. Training "Managementul financiar în Porgramul Cadru 7" (31 mai 2013)
 4. Seminar „Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economie din Republica Moldova (Proiect TEMPUS)” în comun cu IMI și RENAM (15 mai 2013)
 5. International Conference on Intelligent Information Systems, în cooperare cu IMI şi „Russian Association of Artificial Intelligence” (20-23 august 2013)
 6. Ziua ușilor deschise în IDSI (11 noiembrie 2013)
 7. Atelier profesional cu genericul „Advocacy în susţinerea OA în mediul academic”, în cooperare cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Programul EIFL-OA Moldova (20 septembrie 2013)
 8. Conferinţa „Promovarea Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică în scopul sporirii impactului rezultatelor cercetărilor ştiinţifice” co-organizat cu UTM (23 octombrie 2013) 
 9. Conferinţa finală a proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova” în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” (18 decembrie 2013). În cadrul evenimentului a fost lansat Instrumentul Bibliometric Național 
 10. Zi de informare privind priorităţile programului comunitar HORIZON 2020 în baza deplasării ICT NCP E. Zamşa la ICT Event din Vilnius, Lituania (19 decembrie 2013)
   

PREZENȚĂ LA TV / RADIO 2013

 


Ultima actualizare:  26-12-2016 15:46:38
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova